simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] . ܐܬܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܬܡܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܙܪܥ ܐܢܬ ܒܡܫܡܥܬܢ . ܘܨܒܝܢܢ ܠܡܕܥ ܡܢܐ ܐܢܝܢ̈
P:Gen [AB] . ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܐܩܝܡ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܒܪܡ ܩܝܡܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܙܪܥܟ ܗܠܝܢ : ܘܗܐ ܬܢܘܪܐ ܕܬܐܢ : ܘܠܡܦܝܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܥܒܪ ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈
P:PsSol [AB] . ܒܝܬ ܩܘܕܫܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܛܦܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܝܪܬ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܢܫܝ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ . ܘܐܩܝܡܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܩܝܡܐ̈ ܥܠ
P:Deut [AB] . ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܡܢܟ ܛܒ : ܕܠܐ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܩܘܪܝܐ ܕܥܡܡܐ̈
P:Luke [AB] . ܒܪܡ ܒܥܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܬܘܣܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܒܥܝܢ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܒܘܟܘܢ ܝܕܥ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܠܟܘܢ
P:TweProph [AB] . ܕܠܐ ܢܕܪܟܟܘܢ ܚܣܕܐ : ܕܐܡܝܪ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܝܥܩܘܒ : ܕܐܪܓܙ ܗܠܝܢ ܒܟܢܘܫܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܠܐ ܬܕܡܥܘܢ ܕܡܥܐ̈ : ܘܠܐ ܬܕܡܥܘܢ ܥܠ
P:TweProph [AB] . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܢܕܪܟ ܐܕܪܐ ܠܩܛܦܐ : ܗܠܝܢ : ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܬܩܪܝ ܫܡܝ ܥܠܝܗܘܢ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܕܥܒܕ
P:John [AB] . ܗܕܐ ܕܝܢ ܁ ܐܡܪ ܟܕ ܡܢܣܐ ܠܗ . ܗܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܥܬܝܕ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ . ܘܐܡܪ ܠܦܝܠܝܦܘܣ . ܐܝܡܟܐ ܢܙܒܢ ܠܚܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ
P:Acts [AB] . ܗܘ ܕܝܢ ܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܠܕܝܢܗ ܕܩܣܪ . ܘܦܩܕܬ ܕܢܬܢܛܪ ܆ ܗܠܝܢ . ܕܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܆ ܕܬܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܇ ܘܬܡܢ ܬܬܕܝܢ ܥܠ
P:Jer [AB] . ܗܘ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܕܣܡܬܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܠܓܒܪܐ̈ ܘܠܢܫܐ̈ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܡܪܘ ܠܗ ܡܠܐ̈
P:Acts [AB] . ܗܘܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܦ ܠܢ ܆ ܕܠܐ ܢܬܬܣܝܡ ܗܠܝܢ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܫܝܠܐ ܆ ܕܗܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ ܗܢܝܢ
P:2Macc [AB] . ܗܘܝܬܘܢ ܚܠܝܡܝܢ . ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ : ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܐܝܬ . ܫܕܪܬ ܕܝܢ ܠܡܢܠܐܘܣ ܕܢܘܕܥܟܘܢ ܗܢܝܢ
P:John [AB] . ܗܝܡܢܘ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܂ ܘܐܒܝ ܒܝ . ܘܐܠܐ ܂ ܐܦܢ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܦܫܝ ܂ ܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ . ܐܒܝ ܕܝܢ ܕܒܝ ܥܡܪ ܆ ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܐ̈
P:Jer [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܙܕܗ݇ܪܘ ܒܢܦܫܟܘܢ : ܘܠܐ ܬܫܩܠܘܢ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ̈
P:Jer [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܒܕܘ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܦܨܘ ܠܛܠܝܡܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܘܥܒܕܝܟ̈ ܘܥܡܟ ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ̈
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ : ܠܐܚܐ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ : ܪܚܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥܒܪܗ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܗ̇
P:4Macc [AB] . ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܒܪܥܝܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܩܒܠ ܗܠܝܢ ܠܚܫܐ̈ ܘܐܟܠܘ ܕܡܣܝܒ . ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܠܚܫܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܙܠܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܬܚܪ ܒܩܝܛܘܢܐ : ܪܒܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܙܠ ܕܢܝܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܟܣܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܬܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢܐ ܕܢܝܐܝܠ ܫܡܥܬ ܘܠܐ ܐܫܬܘܕܥܬ : ܘܐܡܪܬ : ܡܪܝ ܡܢܐ ܒܬܪ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܠܐܒܘܗܝ : ܒܢܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܗܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܠܚܡ . ܘܚܙܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܢܘܢ