simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ⁸²ܕܐܦܠܐ ⁸³ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫ̇ܒܚܘ . 415ܐܝܟܢܐ ⁸⁴ܠܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܬܫܒܚܬ̈ ܗ̇ ⁸¹ܕܨܗܝܘܢ ܢܬܢܘܢ ܆ ܘܦ̣ܣܩܘ
BarEbr:CandSanc ⁸ܕܝܢ ܐ . . . . ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ⁹ܐܪܛܝܩܝܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܟܐܡܬ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢܬܥܝܢ ܥܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ⁸ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ X0 ܕܢXܘܐ ܐܪܟܝXܝܩܘܢ ܚܢܐ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ⁶ܚܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܢܩܝܡܘܢX ܒܗ̇ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܒܥܕܬܐ .
CaveTreas ⁸ܚܠܝܙܘܢܐẌ . ܘܟܕ⁰ ܐܫܟܚܘ ܚ̣ܕܝܘ X²ܒܗܘܢX ¹ܛܒXX . . ( ܗܠܝܢ ܨܒܥܐẌ ܘܐܬܕܡܪܘX ܒܫܘܦܪܗX . ܘܢܦܩ̣ܘ X ⁶ܘܒܥ̣ܘX ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ⁸ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܚܫܘܫܐ ܐܘܕܝܘܗܝ Xܠܦܢܐ̈ . ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ⁷ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܚܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܕܡܟܢ ܦܓܪܐ ܕܢܣܒܘܠ
AbbaIs:Ascet ⁸ܝ ܬܠܬܐ ܣܘܢܩܢܐ̈ . ¹ ⁷ܩ X X X ⁸ܘܐܡ̇ܪ X ܠܗ̇ ܝX ܢܛܒܒ X ܗܠܝܢ ܠܗ . ܘܐܡ̣ܪ ⁴ܗ̣ܘ ܣܒܐ : ܘܐܢܐ ܚ̇ܙܐܐܢܐ ܢܦܫܝ X ܥܠ
AbbaIs:Ascet ⁸ܝܐܘ X X²ܕܠܒܢ X ⁸ܢܩܢܐ X¹ Xܐܡܪܝܢ ܚܢܢ : ܡܪܝܐ ܥܘܫܢܐ ܗܠܝܢ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ XXX X ¹ܠܦܓܙܝܢ̈ ܘܠܥܝܢܝܢ̈ . ¹ ⁸ܩX X X²X¹ ⁷
BarEbr:CandSanc ⁸ܡܢX ܝܘܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ· XXXXX ܗ̣ܘ ܡܝܬܪ ܐܢܘܢܐXX . ܗܠܝܢ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܀ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܫܩ ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ⁸ ܘܩܨܡܐ̈
DidascApost ⁸ܢX ܓܝܪ ܝܢX ܟܠܗܝܢ ²X⁰ܗܘܝܢ̈ ²X¹ܓܢܒܘܬܐ̈ XXܝ . ܒܪܝ ܗܠܝܢ . ܐܦܠ ܐ ܢX X X¹ܪܚ̇ܡ ܟܣܦܐ . ܘܐܦܠ ܐ ²¹⁶ܣܪܝܩ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܢX
Ps-Ath:Virg ⁸⁶ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܓܒܐܘ̇ܗ̇ ܘܐܬܢܨܚܘ ܒܗ̇ ܒܒܠܘܠܘܬܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . 44ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܪܚܝܩܝܢ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܠܐܟ̇ܐ ܐܡܪ ܠܝ .
SevAnt:CathHom ⁸⁷ܝܝXXX XX ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ X ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣ̣ܒܝ ܘܢܚ̇ܘܝܟܘܢ ܆ ܕܥ ܆ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ
CaveTreas ⁹ ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇ . ܗܝ̇XX ܫܡܝܐ ܥܠܝXܐ ܐܝXܝܗ̇XX ܢܘ̇X . ( X ) ܗܠܝܢ Xܕܠܥܠ ܫܡܝܐX ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܦܪܝܫܐ ܗ̇ܝX ܒܚܙXܗ̇ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ⁹[ . . . ]ܐܢܐ ܘܟܕ ܡܫܬܥܐ ⁰[ . . . ]ܐܝܟ ܕܠܡܪܫܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܨܠܐ ܚܐܦܗܘܢ ܘܟܠܗ⁸[ . . . ]
PhiloxMab:epPatricius ⁹¹ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܕܡܟܐ ܐܟܚܕܐ ܀ ⁹² Xܝ XX ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠܡܐ ܘܣܓܝܐܘܬ⁸⁹ ܨܦܬܗ ܘܡܪܢܝܬܗ̈ ⁹⁰ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܚܫܐ̈
CaveTreas ⁹ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܚܕܝܘ X ܛܒ . X ܘܥܒܕܘ ܡ̣ܢ ܨܘܒܥܗ ܠܒܘܫܐ ܗܠܝܢ . ܘܢܦ̣ܩX X ܒܒ̣ܥܬܗ ⁵ܕܣܘܥܪܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ X Xܡ̣ܢ X
AnṭTagr:FifBookRhet ⁹⁶ܬܠܬ X0 ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐX ⁹ܟܝܬXX ܘܕܪܗܛܪܘܬܐXX ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܩܢܝܘܬܗܝܢ ܡܫܓܢܝܢ̈ ܘܦܪܝܫܢ̈ . ܗܐ ܓܝܪ X ܐܘܡܢܘܬܐ̈