simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܘܓܠܝܐ ܕܡܐ ܕܐܫܬܚܠܦ ܗܠܝܢ
BarBahl:SyrLex في الاثنين ܀ ܗܠܝܢ هؤلاء ܀
DionAr:MystWritings ܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܗܠܝܢ ( 194 )
SevAnt:Epist ܐܬܕܒܪܘ . ) ܗܠܝܢ ( X ܕܥܬܝܕ̈
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܢ ܗܠܝܢ - . ⁹ܒܘܟܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܘܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܗܠܝܢ - ·ܘܝXܐ ܂
JosephḤazz:epStgsMonasLife -- ܐܢܬܘܢ ܟܗܝܢ ܗܠܝܢ -- ܕܚܘܢܐ̈ ܡܬܝ̣̇ܕܥܢܐ
ApocPs-Meth 45ܝܘܦܐ ܐܟX ܒܢܝܢܫܐ ܗܠܝܢ -- ܟܒ ܒXܐܢܫ
JnSol:OntheSoul ܗܘܐ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . 21
P:Ezek [AB] ܚܘܢ ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܡܪ
P:Gen [AB] ܠܠܒܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܠܡܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪ
P:Josh [AB] ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪܘ
P:Gen [AB] ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪܝܢ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ ܠܟܘܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡܪܝܢ
P:Luke [AB] ܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܢ
P:PsSol [AB] ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܢܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܠܡܥܒܕ ܥܡ ܗܠܝܢ . ܐܣܓܝ
P:Neh [AB] ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܦ
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ