simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܢܣܬ̇ܟܠ ܕܐܦܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܫ̇ܠܡܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܘܗܪܟܐ̣ ܂ ܐܢ ܝ ܦܓܝܥ ܠܗ ܒܡܟܬܒܢܘܬ ܐ ܕܠܐ ܦܚܡܐ ܠܗܕܐ̣ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܘܪܒ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܗܘܬ̣ ܣܗܕܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܐ ܇ ܘܐܬܥܗܕ ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ̈ ܂ ܦ ܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܘܕܥܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ ܕܐܨܛܠ̣ܒ ܒܦܓܪܐ ܪ-ܢܣ̣ܒ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ ܬܡܢ ܐܠܨܐ ܠܟܘܢ ܕܬܕܥܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܂ ܘܬܗ̇ ܡܢܘܢ ܂
Tim1:Epist ܂ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬ̈ ܢ ܂ ܐܪܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܒܪܝ ·ܡ̈ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܫܦܝܪܐ ܗ̣ܝ ܕ·ܢ ܕܩܠܝܠ ܥ ܩܒܐ ܢܥܒܕ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܃ ܒܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܣܓܕܬܐ ܕܡܨܖܝܐ̈ . ܘܕܝܠܗ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܟܠܒܐ̈ ܘܕܩܘܙܐ̈ ܘܕܩܘܦܐ̈ ܘܕܚܖܕܢܐ̈ ܘܕܪܚܫܐ̈ . ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܠܡܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܝܗ̇ܒ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܗ̇ܒ ܕܝܠܝܬܐ ܘܠܐ ܠܓܡܪ . ܐܠܐ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܥܘܠ ܗ̇ܘܝܬ ܒܐܢܫܝܢ̈ : ܟܕ ܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܪܚܡ ܗܘܝܬ . ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܦ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠ̣ܟ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܕܝܠܟܝ ܆ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܟܗܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܕܡܨܠܚܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ . ܘܒܪܟ ܠܒܢܝܟܝ̈ ܒܓܘܟܝ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܪܦܢܝ ܘܝܗ̣ܒ ܠܟܝ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬ ܐ ܟܬܒ̣ܬ ܂ ܗܠܝܢ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܚܕ ܘܬܐ ܕܝܢ ܂
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܡܝܪܝܢX ²ܕܠܐ ܣܘܓܦܢܐ . ܘܡܢ ܚܕ ܗܠܝܢ Xܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܝܕܥܐ ²⁰¹ܗ̣ܝX ²⁰²ܬܬܚܫܚ ²⁰³ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܝXܘܝ̇ܝܘܣ ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܟ ܝ ܕܒܢܒܝܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܐܓܪܬ ܐ ܕܠܘܬ ܩܠܘܕܘܢܝܘܣ ܟܕ ܟܬ̇ܒ
AbbaIs:Ascet ܠܢܦܫܐ̣ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ³ܠܗ̇ ܠܡܪܒܐ ܒܕܐܠܗܐ X 0X ⁴ܢ XX ܟܕ ܗܠܝܢ : ܝܘܬܪܢܐ̣̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܘܢܝܚܐ̈ : ²ܡܛܠ ܕܟܕ ܙܟܝܢ ܠܗ̇
Cyr:ComLuke ܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܠܐ ܟܝܬ ܒܩܘܛܦܐ̈ ܠܐ ܡܘܬܪܢܐ̈ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܛܐ ܗܘܐ ܂ ܙ XX ܂ ܝ ܙ̇ܒܢܐ ܕܒܗ ܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈
ZachSch:ActsSev ܡܛܠ ܟܪܘܣܐܘܪܝܘܣ ܝܠܦܘ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܒܕܝܐ ܗܢܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܩܢܐ ܢܘܒܕ ܘܠܨܕܘܐ ܦܪܣܝܐ ܨܝܕܐ ܢܗܘܐ . ܘܟܕ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܒܝܬܐ̈ ܕܝܠܢܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܒܟܬܒܐ ܕܫܒܥܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܪܘܚܢܢ̈ ܟ̇ܬܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̣ܢ ܕܦܪܝܫܝܐ̈ ܘܕܣܦܪܐ̈ ܇ ܘܕܟܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܬܗܘܐ ܥܢܐ̇̈ ܟܠܗ̇ ܚܕܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ ܂ ܪܡ̇ܙ ܕܝܢ ܗܪܟܐ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܕܒܗ ܢ ܐܡ̇ܪ ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܚܦܝܛܐ ܗܝܡܢܘܬܟ ܆ ܚܡܣܢ ܡܟܝܠ ܗܠܝܢ ܘܒܐ ܩܪܐ ܕܩܕ ܫܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܃
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܬܓ̣ܠܝܘ ܇ ܘܩ̇ܕܡܘ ܐܬܒ̇ܚܢܘ ܡܢܢ . ܥܝܕܐ ܗܠܝܢ ܢܬܗܝܡܢ . ܟ̣ܣܝܬܐ ܓܝܪ ܐ̇ܫܕ ܠܗ̇ ܠܡ̣ܪܬܐ ܆ ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܬܒ̇ܥܝܢ ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܠܒܟܘܗܝ ܐܡ̣ܪ ܠXܘܢ ܃ ܕܐܓܪܘX ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܓܙܝܬܗ ܃ ܐܠܐ ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܒܒܝܬܗ ܘܡܢܚ ܗܘܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܝܢ