simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܡܡܠܠ ܫܡܥ ܕܟܕ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܦܩܕ ܠܟ ܕܬܐܬܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܐ ܡܕܝܪ ܥܕܡܐ ܕܠܘܬܗ ܕܗܘ ܐܙܠ . ܘܟܕ
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܐܢܐ ܘܗܘ ܒܠܚܘܕܝܢ ܒܥܕܢܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܐܬܬܓܪܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܢܢ ܘܗܠܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܘܕܩܘܪܝܠܘܣ ܗܠܝܢ ܛܒܝܒܐ̈ ܐܠܐ
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܗܝܡܢ ܣܘܟܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܘܢܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ .
ZachSch:ActsSev ܡܢܥ ܘܦܛܪܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܬ ܟܕ ܡܥܗܕ ܗܠܝܢ ܡܫܚܘ ܘܠܘܬ ܪܘܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܠܝܘ . ܒܬܪ
ZachSch:ActsSev ܡܪܝܖܐ̈ ܘܣܥܘܖܘܬܐ̈ ܐܠܦ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܪܡܘܬܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܗܘ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܐܫܟܚ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܡܬܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܘܡܢ ܠܐܘܢܛܝܣ ܗܘ ܕܐܬܥܗܕ ܒܚܢܦܘܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܚܠܦ ܢܡܘܣܐ̈ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܡܬܟܬܫܝ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܠܩܘܒܠܗ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܟܠܗ ܐܓܘܢܐ ܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܝ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܘܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܕܐܘܛܘܟܐ
ZachSch:ActsSev ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܐܡܪ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ . ܡܕܝܢ ܓܦܐ̈ ܢܣܒ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܠܚܐ . ܠܛܘܪܐ ܐܫܬܘܙܒ ܕܠܐ ܐܟܚܕܐ ܬܫܬܩܠ . . ܟܕ ܗܟܝܠ
ZachSch:ActsSev ܡܬܪܡܐ . ܐܘ ܐܢ ܗܘ ܕܐܬܪܡܝ ܕܢܩܒܠ ܠܐ ܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܡܢ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܗܘܘ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܡܠܦܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܢܝܬܐ ܡܥܬܕܘܬܐ ܘܦܣܩܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܢܗܘܝܢ̈ ܠܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܐ . ܢܡܘܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܢܒܣܐ ܘܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܢܝܒܠ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܢܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܖܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ ܦܘܫܟܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܢܬܥܘܩܕܘܢ . ܟܬܒܐ̈ ܕܚܪܫܘܬܐ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܟܢܫܘ ܘܠܐܢܫܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܫܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܝ ܕܒܣܘܥܖܢܐ̈ ܕܠܐ ܐܠܗ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܣܥܪܝܢ ܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܝܟ ܣܦܝܩ ܬܪܥܝܬܐ ܗܠܝܢ ܡܬܒܥܝܐ ܕܡܛܫܝܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܢܬܬܨܝܕܘܢ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܣܥܪܢܢ ܟܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܦܬܟܖܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܬܟܬܒܘ ܗܢܘܢ ܢܛܪܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܕܒܚܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܚܢܦܝܐ̈ . ܟܕ ܡܢܥ ܪܡܫܐ ܕܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ
ZachSch:ActsSev ܥܠ ܣܘܥܖܢܐ̈ ܫܟܝܖܐ̈ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܟܚܕܐ ܪܗܛܘ ܠܚܙܬܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܖܢ̈ ܫܡܥܝܢ . ܘܒܬܪ
ZachSch:ActsSev ܦܐܖܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ̈ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ . ܒܗܠܝܢ ܡܗܕܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܗܠܝܢ ܘܠܢܘܪܐ ܢܫܬܠܡܢ̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܒܝܕ ܩܠܗ ܩܘܠܣܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ .
ZachSch:ActsSev ܦܣܩܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܫܠܡܝܢ ܠܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܦܬܟܖܐ̈ ܐܫܬܟܚܘ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܣܬܪܢܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܝܖܝܐ̈ ܛܒܐܢܣܝܘܛܐ̈ ܘܠܒܝܬܐ ܗܘ ܕܒܗ