simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܐܬܘ ܠܡܨܥܬܐ
ZachSch:ActsSev ܒܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ
ZachSch:ActsSev ܕܡܝܬܐ ܩܘܖܝܝܐ̈ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܝܘܡܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܣܝܥܬܐ
ZachSch:ActsSev ܗܢܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܢܝܢ ܗܘܘ .
ZachSch:ActsSev ܘܥܡ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܛܘܖܐ̈ ܕܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܐܓܪܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܕܪ ܠܘܩܒܠ ܐܘܛܘܟܐ
ZachSch:ActsSev ܐܘܣܦ ܘܐܢ ܗܘ ܗܠܝܢ ܫܖܝܪܢ̈ ܐܘ ܐܚܝ̈
ZachSch:ActsSev ܢܦܩܘܢ ܚܠܦܘܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܫܟܝܪܝܢ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܡܫܐܠ ܗܘܐ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܝܖܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܡܥܢܢ ܕܐܪܦܝ ܦܛܪܘܣ
ZachSch:ActsSev ܢܬܩܪܒ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܐܢܐ ܐܙܠܬ
ZachSch:ActsSev ܒܗܠܝܢ ܥܕܢܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܫܦܪ ܠܗ ܥܡܝ
ZachSch:ActsSev ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܚܢܦܐ̈
ZachSch:ActsSev ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܗܠܝܢ ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ
ZachSch:ActsSev . ܐܬܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܚܐ̈ ܠܘܩܕܡ
ZachSch:ActsSev ܕܣܗܕܐ ܐܠܗܝܐ ܘܕܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܐ̈ . ܕܐܝܟ
memSoul&Body ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ
memSoul&Body ܟܡܐ ܟܪܝܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܣܒܪܐ ܗܘܝܬ ܠܝ
memSoul&Body ܠܝܘܡܢ ܠܐ ܣܠܩܝ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܪܥܝܢܢ .
sugAbel&Cain ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ