simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܦܬܟܖܐ̈ ܐܬܘ ܠܡܨܥܬܐ ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܦܠܚܘܬ ܫܐܕܐ̈ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܡܕܡ ܕܪܡܐ ܕܢܩܘܡ ܦܩܕ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܦܬܟܖܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܐܡܪ ܕܗܟܢܐ ܠܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܫܐܛ ܗܠܝܢ ܦܫܝܛܐ ܕܒܪ ܠܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܒܗ
ZachSch:ActsSev ܩܝܘܡܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܣܝܥܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܚܛܦܝܢ . ܒܪܡ ܕܠܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܓܙܡ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܡܝܬܐ ܩܘܖܝܝܐ̈ ܘܠܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܩܢܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܬܬ ܢܘܪܐ ܠܗܢܐ ܐܪܡܝ ܐܢܘܢ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܚܫܒ ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܫܐܕܐ̈ ܢܛܘܖܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܐܬܓܒܠ ܢܩܪܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܐܣܟܝܡܐ ܕܠܘܩܕܡ ܢܩܘܡܘܢ ܨܝܕ ܝܡܐ ܘܥܡ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܫܕܪ ܠܘܩܒܠ ܐܘܛܘܟܐ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܘܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܟܕ ܝܠܦ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܘܬ ܦܖܨܘܦܐ̈ ܐܚܖܢܐ̈ ܐܓܪܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܫܖܝܪܢ̈ ܐܘ ܐܚܝ̈ ܘܡܢ ܗܢܘܢ ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܡܝܬܝܢ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܠܚ ܦܪܠܝܘܣ ܥܒܕܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܘܣܦ ܘܐܢ ܗܘ
ZachSch:ActsSev ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܫܟܝܪܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܘܩܒܠ ܚܢܦܐ̈ ܘܚܖܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܕܝܢܝܢ ܕܦܣܩܐ ܕܙܟܘܬܐ ܢܦܩܘܢ ܚܠܦܘܗܝ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܫܡܥ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܐܢ ܗܘ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܪܒܐ ܒܣܝܠܐܘܣ ܘܕܛܒܝܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܝܠܦܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܫܡܥܢܢ ܕܐܪܦܝ ܦܛܪܘܣ ܗܘ ܛܒܝܒܐ ܟܕ ܐܬܐ ܠܢ ܛܒܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܖܬܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܫܡܥܬ ܐܢܐ ܐܙܠܬ ܠܘܬܗ . ܘܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܚܡ ܐܠܗܐ ܐܘܓܪܝܣ ܗܠܝܢ ܘܕܗܘ ܐܥܒܕܝܗܝ ܕܒܥܓܠ ܠܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܢܬܩܪܒ . ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܫܦܪ ܠܗ ܥܡܝ ܘܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ . ܟܕ ܫܪܝܢ ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܪܚܩ ܐܢܐ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܒܗܠܝܢ ܥܕܢܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ
ZachSch:ActsSev ܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܚܢܦܐ̈ ܡܙܥܩܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ . ܗܐ ܐܦ ܐܝܣܝܣ ܐܙܝܠܐ ܕܬܣܚܐ . ܘܖܒܘ̈ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܟܬܒܘ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܒܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ
ZachSch:ActsSev ܬܠܬܐ ܐܚܐ̈ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܣܘܦܣܛܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܬܐ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܕܘܝܖܐ̈ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܐܬܘ ܗܟܝܠ
ZachSch:ActsSev ܬܡܝܗܐ̈ . ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܙܕܘܕܢܢ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܣܗܕܐ ܐܠܗܝܐ ܘܕܐܢܫܐ̈
memSoul&Body ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ ܡܨܐ ܩܪܒ ܩܢܛܗ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܙܕܝܩܐ̈ . ܩܢܛܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܐܦܠܐ ܡܛܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܠܘ ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ
memSoul&Body ܘܣܒܪܐ ܗܘܝܬ ܠܝ ܕܐܬܡܠ ܢܦܩܬ ܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ . ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܚܒܫܘܢܝ ܘܐܚܕܘ ܒܐܦܝ̈ . ܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܘܝ ܠܝ ܟܡܐ ܟܪܝܢ ܚܝܐ̈
memSoul&Body ܥܠ ܪܥܝܢܢ . ܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܦܓܪܐ ܩܠܝܠ ܒܝܐ ܢܦܫܟ ܕܬܘܬ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܐܝܩܝ ܡܟܝܠ ܡܫܬܚܩܝܢܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܠܐ ܣܠܩܝ̈
sugAbel&Cain ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ ܡܬܦܠܛܬ . ܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܟ ܐܘ ܕܘܝܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܗܘܝܬ ܘܠܕܚܝܚܐ ܕܠܗ ܗܦܟܬ ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ