simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ⁵ܕܒܬܪܟܢ ܒܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܕܛ̇ܒ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܒܪܝܝ ܗܠܝܢ ܡܬܦ̣̇ܪܫܝܢ ܘܕܐܝܟܢܐ ܩ̣̇ܕܡܬ̇ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ⁵ܕܡܢ ܟܕܘܐܬܐܡܪ ܇ ܘܬܘܒ ܥܬܝܕܢ ܕܥܡ ܬܘܣܦܬܐ ܢܬܬܣܝܡܢ̈ . ܗܠܝܢ : ܗܐ ܐܬܚ̣ܘܝܬ̇ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡ̇ܫܠܡܢܘܬܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
BarKoni:ScholUrm ⁵ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܬܠܡܕܘ ܠܡܠܦܢܘܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܐܘ ܢܫܒܘܩ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܐܬܛܦܝܣ : ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܐܝܠܝܢ Xܕܣܥܪܘ
Eph:madLuqHeres ⁵ܙܕܩ ܕܢܫܐܠ ⁴ ܕܐܢ ܟܕ ܒܝܫܢ̈ ܠܐ ܟܠܐ ܗܘܐ ܟܘܐܪܐ ܗܘ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܢܚܙܐ ܒܐܝܢܐ ܚܝܠ ܡܚܐ ܗܘܐ X 3ܘܐܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܐ ܟ̇ܠܐ ܠܢ ⁴ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ⁵ܚܪܒܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܨܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܟܝܡܬܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܘ . ܐܪܐ ܘܕܡܝܬܝܢ ܘܠܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܠܚܘܟܡܘܢܝܟ̈
SevAnt:LuqJul ⁵ܝܕ ܗ̣ܘܐ ⁸ܝܫܘܥ ܕܟܠܗܝܢ ܐܫܬܡܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܚܣܝܪ ܡܪ ܗܠܝܢ ³ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܐ ܘܚܡܫܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܦܘܫܩܐ ܗܟܢܐ ܀ ⁴ܒܬܪ
BarEbr:CandSanc ⁵ܡ̇ܢ ܟܢܐ ܐܫܟܚܢܢ Xܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܘ . ¹⁶ܐܝܟ ܕܡܢܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܡܬܚܪܐ⁴ ܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܠܐܠXܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩ .
SevAnt:LuqJul ⁵ܡܕܡ ܠܡ ܓܝܪ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܒܣܪܐ⁸ ܗ̣ܘ . ܡܫܢܐ ܠܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܝܘܚܢܢ : ܟܕ ܡܪܢ ܠܘܬ ܢܝܩܕܡܘܣ : ܗ̣ܘܐ : ܟܬ̇ܒ :
JnDalya:Epist ⁵ܡܢܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܠܫܦܝܥܘܬ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܕܛ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܒܦܫܝܪܬܐ̈ ܘܢ̣ܐܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܠܐܝܩܪܢ . ⁵ܘܠܗ
CaveTreas ⁵ܦܐܪܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ⁶ܕܟܠ ܓܢܣ ܡܬܬܪܣܝܢ ܗܘ̣ܘX . ܘܒܗ̇ܘX ܗܠܝܢ ܬܡ̇ܢ ܠܙܩܬܐX ܘܛܘܪܦܐ . ܘܠܐ ܙܪܥܐ ܘܠܐ ⁴ܚܨܕܐ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܩܕܝܫܐ̈ ܢܬܟܪܙܘܢ ⁶ܡܕܒܚܐ ܕܥܕܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܒܗܘܢX ܗܠܝܢ ܘܠܐܪܟܕܝܩܘܢ ܘܠܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ . ܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ Xܕܒܝܘܡܬܐ̈
CaveTreas ⁵ܬܠܠܐ̈ ⁶ܕܠܝܬ ⁷ ܒܗ ⁸ܕܝܘܐ̈ . ( 1 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܢܡܪܘܕ X ܗܠܝܢ X ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܬܠܠܐ̈ ⁴ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܝܬ ܚܕ X ܡ̣ܢ
ActsStAnth ⁵⁵ܢܨܚܢܐ̈ ܬܐܘܦܝܠܘ ܣ X⁶ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ |ܕܡܬܬܪܓܡ X⁷ ܪܚܡ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܐXX ܢܗܘܘܢ X . ܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܐܝܟ 10 X XXXX|ܕܡܢ
DidascApost ⁵⁸ܕܡܡܠܠܝܢ ܠܟܘܢ ܒܗܕܐ ܕܝܕܣܩܠܝܐ ܆ ⁵⁹ܡܟܣܐ ܐܝܬܝ ܗܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܬܝ : ܕܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬܝ ܇
DidascApost ⁵⁸ܢ ܕܩ̇ܕܡܢ ܐܡ̣ܪܢ . ܘܠܟܘܢ ܬܘܒ ܠܐܝܠܝܢ ¹X⁹ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܐܢܘܢ ܇ ¹⁵⁶ ܢܦܪܘܩ ܡܢ ܐܣܘܪܐ̈ ¹⁵⁷ܕܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ :
CaveTreas ⁶ ܒܡܨܪܝܢ ܐܬܝܠܕܘ ( 2 ) . ⁷ܘܟܕ ¹ܐܫܬܕܝ ܡܘܫܐ ܒܢܗ̇X ( 3 ) ܗܠܝܢ ܠܘܝ ܘܥܡܪܡ ܘܡܘܫܐX . ܘܝܫܘܥܒܪܢܘܢ . ܘܟ̇ܠܒ ܒܪ ܝܘܦܢܐX .
Basil:SyrDeSpirSanc ⁶X⁵ܥܠܝܐ̈ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܛܟܣܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܣܒܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܫܘܒܚܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܀ ܀ ܀ ⁶X⁴ 84ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ⁶ܒܥܠܝ̈ ܫܡܗ ܕܡܐܢܝ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܪ . ܕܒܙ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܬܛܪܗ̇ ܕܗܕܐ ܗܘܘ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
CaveTreas ⁶ܕܐܬܒܛܢܘ ܗܘܘX Xܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ . ⁸ X ( 22 ) ܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܐܘܥܝܬ̇ ܟܠܗܘܢX ܐܝܠܢܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܘܙܪܥܐẌ ܘܥܩܪܐ̈
SevAnt:LuqJul ⁶ܕܢܗܘܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝ̣ܟ ܕܟܬ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ : ܦܪܘܣܦܘܢܛܝܩܘܢ : ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ : ܡܠܟܐ ܡܠܦ :