simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܢܬܢܘܢ ܆ ܘܦ̣ܣܩܘ ܗܠܝܢ ⁸²ܕܐܦܠܐ ⁸³ܡܨܝܢ ܗܘܘ
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ⁸ܕܝܢ ܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܒܥܕܬܐ . ܗܠܝܢ ⁸ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ
CaveTreas X ⁶ܘܒܥ̣ܘX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ⁸ܚܠܝܙܘܢܐẌ . ܘܟܕ⁰
SevAnt:LuqJul ܕܡܟܢ ܦܓܪܐ ܕܢܣܒܘܠ ܗܠܝܢ ⁸ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܝ X ܥܠ ܗܠܝܢ ⁸ܝ ܬܠܬܐ ܣܘܢܩܢܐ̈
AbbaIs:Ascet X X²X¹ ⁷ ܗܠܝܢ ⁸ܝܐܘ X X²ܕܠܒܢ
BarEbr:CandSanc ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ⁸ ܘܩܨܡܐ̈ ܗܠܝܢ ⁸ܡܢX ܝܘܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ·
DidascApost ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܢX ܗܠܝܢ ⁸ܢX ܓܝܪ ܝܢX
Ps-Ath:Virg ܐܡܪ ܠܝ . ܗܠܝܢ ⁸⁶ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܓܒܐܘ̇ܗ̇ ܘܐܬܢܨܚܘ
SevAnt:CathHom ܕܥ ܆ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ⁸⁷ܝܝXXX XX ܐ̇ܡܪ
CaveTreas ܗ̇ܝX ܒܚܙXܗ̇ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ⁹ ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇
ThdrMops:ComPs . . ] ܗܠܝܢ ⁹[ . .
PhiloxMab:epPatricius ⁹⁰ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ⁹¹ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܕܡܟܐ
CaveTreas X Xܡ̣ܢ X ܗܠܝܢ ⁹ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܚܕܝܘ X
AnṭTagr:FifBookRhet ܓܝܪ X ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ⁹⁶ܬܠܬ X0 ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐX