simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܇ ܘܗܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܠܝܢ ⁶ܕܦܝܫܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ⁶ܕܪܫܝ̣ܡܝܢ̈ . XX
CaveTreas ܐܘܠܕ ܠܫܠܝܡܘܢX . ܗܠܝܢ ⁶ܡ̣ܢ ⁷ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ
CaveTreas . X ܘܣܝܡ ܗܠܝܢ ⁶ܩܘܪܒܢܐẌ ܠܥܠ ܡܢܗ
JnDalya:Epist ܠܗ . ⁶⁴ܒܪܡ ܗܠܝܢ ⁶⁶ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܆
JnDalya:Epist ܐܚܝ : ܟܕ ܗܠܝܢ ⁶⁷ܠܟ ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܢܐ . Xܒܬܪ ܗܠܝܢ ⁶⁹ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ]ܚܟܝܡܬ ⁷[ܛܒ ܘܚܝܠ]ܬܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ⁷[ܕܗܘܝܢ ܠ]ܢ ܡܥܟܪܢܝܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܡܛܠ ܫܪܝܐ ⁷²ܕܣܥܝܐ̈ ܗܠܝܢ ⁷³ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܕܝܘܢܝܐ̈· ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ⁷³ܗ̣ܘܘ 5ܝܗܘܒܐ̈ ܠܒܪܐ·
SevAnt:CathHom ܆ ܐܦ ܕܗܪܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ ⁷¹ܡܣܠܝܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܐܠܗ
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ X ܗܠܝܢ ⁷ܒܝܫܐ̈ ⁸ X
AbbaIs:Ascet ܟܝܢܐ ܇ X ܗܠܝܢ ⁷ܕܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܘܐܦܩܢܝܗܝ
DidascApost ܬܗܝܡܢܘܢ . ⁰ ܗܠܝܢ ⁷ܕܝܢ X ⁷ܘܕܣܓܝܐܢ̈
CaveTreas ܚܙܬ̣ܐ . X ܗܠܝܢ ⁷ܕܪܚܫܝܢ ⁸ܘܛܝܣܝܢ ⁹
JnEph:ActsEastSaints ܥܠܝ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ⁷ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ
BarEbr:Ethic . ܕܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܟܠܐ̈ ܗܠܝܢ ⁷⁸ܡܠܘܬ ܘܡܟܢܫ .
PhiloxMab:epPatricius ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ⁷⁹ ܢܝܫܐ̈ ܛܥܝܢܢ̈
AbbaIs:Ascet ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇ ܗܠܝܢ ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈
SevAnt:LuqJul . ܗܢܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ⁸[ . .