simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ⁶ܕܦܝܫܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ : ܐܟܙܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܝܡܐ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ : ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܬܚܙܝ ܥܕܟܝܠ ܕܐܡܪ ܇ ܘܗܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ
BarEbr:CandSanc ⁶ܕܪܫܝ̣ܡܝܢ̈ . XX ܒܐܘܐܢܓܠܝܘܢ ܡܗܘܐ ܗܘܝ̈ . ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܗܝ ⁵ܠܟܘܢ ܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܚܘܝܢܘܬܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ
CaveTreas ⁶ܡ̣ܢ ⁷ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ⁸ܐܬܝܠܕ ⁹ܒܪܬܗ ܕܠܘܛ . X ( X3 ) ܗܠܝܢ ܠܐܝܫܝ . ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ X . ܘܕܘܝܕ ܐܘܠܕ ܠܫܠܝܡܘܢX .
CaveTreas ⁶ܩܘܪܒܢܐẌ ܠܥܠ ܡܢܗ . ⁸ ( X5 ) ܘܐܢܬ̇ ܘܒܢܝܟ̈ ²ܗܘ̣ܢX ܗܠܝܢ ܘܣܝܡܝܘܗܝ Xܠܦܓܪܗ ܕܐܕܡX ܒܡܨܥܬܗ̇⁴ ܕܩܒܘܬܐX . X ܘܣܝܡ
JnDalya:Epist ⁶⁶ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܆ ܘܠܘ ܚܝܠܐ̈ . ܚܝܠ̈ ܐ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠ ܐ ܡܪܝܪܐ ܘܡܫ̇ܢܩܐ ⁶⁵ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܗ . ⁶⁴ܒܪܡ
JnDalya:Epist ⁶⁷ܠܟ ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܆ ܘܝ̇ܐ ܠܩܢܘܡܝ ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ . ܕܟܕ ܡܣܝܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܠ ܐ ܝ̇ܕܘܥܐ ܆ ܒܡ̣ܠܬܐ ܘܚܘ̣ܫܒܐ ܀ ⁶⁶ 8ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܚܝ : ܟܕ
BarKoni:ScholUrm ⁶⁹ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܣܬܠܝܘ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ X ⁶ܐܠܗܐ ܠܥܡܗ : ܚܣ ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܣܪܝܠ ܐܢܐ . Xܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ⁷[ܕܗܘܝܢ ܠ]ܢ ܡܥܟܪܢܝܬܐ̈ ⁷[ܠܡܬܗܦܟܢܘܬܢ ܕܨܝܕ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܢܫܪܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ]ܚܟܝܡܬ ⁷[ܛܒ ܘܚܝܠ]ܬܢܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ⁷³ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܢ ܀ X ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ . ⁷⁴ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܢܗ̣ܘܐ ܀ ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ . ܡܛܠ ܫܪܝܐ ⁷²ܕܣܥܝܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ⁷³ܗ̣ܘܘ 5ܝܗܘܒܐ̈ ܠܒܪܐ· ܘܫܡܗܘܗܝ ܒܫܡ ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܀ 12ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܝܘܢܝܐ̈· ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ⁷¹ܡܣܠܝܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܐܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠ ܡ̇ܠܐ ܆ ܡܕܝܢ ܐܣܟܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܐܦ ܕܗܪܣܝܣ̈
AbbaIs:Ascet ⁷ܒܝܫܐ̈ ⁸ X ܥܡܠܗ̇ ¹³ܝ ܡܢܛܪܝܢ ܘܡܣܬܪܝܢ ¹²ܝ ܗܠܝܢ X ¹¹ܕ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐ ܕܠܐ ܟܠ ³ ܒܝܫܬܐ ܇ ⁴ܕܢܬܡܨܐ ⁵ܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ X
AbbaIs:Ascet ⁷ܕܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܘܐܦܩܢܝܗܝ ⁸ܡܢ ܫܘܒܚܗ ܠܚܣܕܐ ܡܪܝܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ⁵ܠܒܝܫܬܐ̈ X ܕܠܒܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ X
DidascApost ⁷ܕܝܢ X ⁷ܘܕܣܓܝܐܢ̈ X ⁷ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ X . ⁶⁹ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܬܢܐ ܠܟܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢ . ⁰
CaveTreas ⁷ܕܪܚܫܝܢ ⁸ܘܛܝܣܝܢ ⁹ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ . ¹⁰ܘܬܢܝܢܐ̈ ¹¹ܘܠܘܝܬܢ ܗܠܝܢ ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX ܟܠ ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ . X
JnEph:ActsEastSaints ⁷ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ ܆ ܘܡܛ̣ܐ ܝܘܡܐ ⁸ܕܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܩܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ› ܆ ܕܒܕܝܪܟ ܥ̇ܦܐ ܦܓܪܝ ܗܢܐ ܚܛܝܐ ܆ ܘܨ̇ ܠܐ ܥܠܝ . ܘܟܕ
BarEbr:Ethic ⁷⁸ܡܠܘܬ ܘܡܟܢܫ . ܐܝܟ ܗ̇ܝX ⁷ܕܐܡ̣ܪ . ⁸⁰ܐܟܣܢܝܘܬܐ 10 ܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܗ̇ܘ ܗܘ . ܕܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܟܠܐ̈
PhiloxMab:epPatricius ⁷⁹ ܢܝܫܐ̈ ܛܥܝܢܢ̈ : ܐܘ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܡܠܠܢ̈ ܐܘ ܥܠ ܗܠܝܢ X ¹ܣ̇ܦܩܐ ܠܗ ܗܕܐ ܕܢܕܥ ܘܠܐ ܢܓܠܝܘܗܝ . ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܟܬܒܐ̈
AbbaIs:Ascet ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܇ ⁷ܘܫܒܩܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܕܘܝܬܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܒܩ̣ܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ⁵ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇
SevAnt:LuqJul ⁸[ . . . ]ܨܝܕ ܛܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܟܬܒܬ ܣܡܬ ܘܟܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܘܝ ⁵ܢܣܒ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢܩܪܐ . ܗܢܝܢ ܓܝܪ