simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܗܫܐ ܐܬܬܣܝܡ : ܕܠܘ ܦܢܛܣܝܐ ܢܚܘܝܘܗܝ ܠܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܫܥܒܪ . . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܡܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܠܐ ܫܘ̣ ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܟܕ ܐXܚܝܕܘ ܗܟܝܠ ܇ ܚܕ ܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܂ ܐܚܪܢܝ̈ ܒܐܕܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܟܕ ܛܝܡܘܣܛܪܛܣ 2ܐܣܛܪܛܠܛܝܣ ܝ ܕܘܟܣ ܒܬܚܘܡܐ ܂ ܐܬܟܢܫ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܒܙܒܢܐ̈
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܪܝܫ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ Xܝ ܘܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ XX
Pall:LausHist ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ . X ܘܡܚܬ X ⁴²ܠܗ̇ ܬܘܒ X ⁴³ܠܬܚܬܝܐ̈ X ܗܠܝܢ | ⁴0ܕܡܣܪܚܢ̈ XX ⁴¹ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܘܦܓܪܝܗܝܢ̣̈ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ :
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
HistChurchEast ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ ²ܠܟ ܐܬܠ . ܘܐܢ ܡܫܠܡܘ ܡܫܠܡܢ ܠܟ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܣܛܢܐ ܐܣܬܟܠ ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܡܕܡ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ
Ath:HomEpist ܕܒܪܐܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܘܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܗ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ XXX XX8ܟܬܒܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܐܢ
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܗܘ ܗܘܕܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܣ̣ܬܥܪ . ܝ XX XX ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ : ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܆ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܬ ܛܪܘܢ . ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Sahd:memSolitar ܙܥܘܪܐ̈ . ܕܡܠܐܟܝܗܘܢ̈ ܓܝܕ̇ ܒܟܠܙܒ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܦܪܨܘܦܗ ܗܠܝܢ ܒܡܠܐܟܝܗܘܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܚܙܘ̇ ܠܐ ܠܡ ܬ̇ܒܣܘܢ ܥܠ ܚܕ X ܡܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܘܢܡ̣ܠܟ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ : ܗ̇ܢܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡ̣ܠܟܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܐܦܝܗܘܢ̈ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܣܩܬܐ ܐܫܬܟܚܘ ܓܪܦ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܝ· ܩ̣ܛܠ ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܩܝܣܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܚܘܝ ܠܢ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ |M 123b|ܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕ . 12ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ
SevAnt:LuqJul ܬܪܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܘܐܬܡܢܝ ܒܗܕܐ ܥܡ ܥܘܠܐ̈ ܘܒܗ ܒܐܩܡܐ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦܐX . --⁸ܝܕܝܥܝܢ X XX . -- ⁷ܡܝܘܬܘ . ܝXX . --¹¹ܕ ܥܡ