simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
Tim1:Epist |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܪ . ܘܟܘܪܣܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ ܗ̇ܘ ܕܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ