simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘܬ ܡܠܟܢ 5ܙܟܝܐ . ܘܒܪܟܢܢ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ̣ ܒܥܝܕܐ ܗܠܝܢ ܠܚܟܡܬܟ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܆ 4ܕܥܠܢܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈