simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܢܨܚܢܐ̈ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܣܘܥܪܢܐ̈ XXX ܘܐܝܢܐ ܕܠܡܪܗ ܪܚ̇ܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟ ܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܫܘܒܚܗ