simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܂ ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܐ ܬ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܣܟܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܙܢܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܟܡܐ ܚܝܐ ܙܢܘܢ ܀ 5 ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ