simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܀ XXXܙ XܘX ܂ ܘ X ܫܢX ܬܡܢܡܐܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܥܠ ܚܙܬ ܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ