simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܕܒܗܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܝܒ ܗܘܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܒܕܪܗ ܡܪܗ ܕܐܕܡ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܪܗ ܕܐܕܡ 613 50 ܕܢܚܕܬ ܗܘܐ ܠܗܘ ܐܓܘܢܐ ܕܚܒ ܒܗ ܐܕܡ ܘܚܠܦ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ ܕܟܕ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܗܘ ܐܛܥܝ ܗܘܐ ܕܢܢܣܝܟ ܗܘܐ ܘܢܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ