simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:mem6DaysDay2 ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܥܒܘܕܐ ܢܫܬܡܗ ܗܘܐ 545 ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܫܩܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ
JacSer:mem6DaysDay2 ܕܠܥܠ ܠܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪܐ ܪܡܐ ܡܐ ܕܦܩܕ ܓܝܪ ܐܦ ܒܥܢܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܪܗܒ ܐܢܘܢ ܐܠܘ ܡܛܠ ܥܘܡܩܗ ܕܝܡܐ ܢܚܬܘ ܠܗ ܡܝܐ̈