simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܡܠܠ ܐܦ ܠܟܝ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܕܛܒܝܥ ܒܕܡܘܬܗ²̈⁵ [35] ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ
Eph:madCarNis ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܟܐܢܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܒܒܪܗ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܘܡܐ ܕܒܝܬ ܣܢܚܝܪܝܒ ܘܦܬ̣ܚ ܕܫܝܘܠ X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ