simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢ̣ܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܢܨ ܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐ̇ ܡܪ . ⁵ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬ . ܗܘܢ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܆ ܡܫ̇ܘܬܦܘ ܡܫ̇ܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡX ܣܝܝXܘ̈ ܕ ܣXܘܒܝܐ̈̈ ̈ ܣܝܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ . ܘܗ̣ܢܘܢdd ܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܐܐܪܝܬܐ ¹⁰ܐܘܟܝܬ · ܕܐ ¹¹ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܦܘܠܓܐ̈ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡ̇ܨܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̣ܝ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܠܝܢ ܡܠܐܟܐ ܆ ܐܘ ܒܝ̣ܫܐ ܗܘ ܘܡܬܩܪܐ ܫܐܕܐ . ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ . ܠܘ ܠܐ ܦܐܐ ܐܦܠܐ ¹⁵ܫܓܪ ܩܘܛܪܓܗ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘ ܕܒܝܫܬܗ̇ ܥ̇ܠܒܐ ܠܛܒܬܗ̇ . ܘܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܝܬܝܢܢ . ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܐܪܝܟܘܬܐ ²ܫܒܩ̣ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕ . ܝܣܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܠܡܕܥ . ܙܒܢܐ ܐܘ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ X X 232 ܦ ܓܝܪ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈