simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishShulWom ܐܡܪܬ 290 ܘܒܒܥܘܬܗ̇ ܫܓܪܬܗ ܕܢܣܥܘܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ̇ ܫܕܪ ܗܠܝܢ ܠܢ ܕܬܘܒ ܬܬܢܨܚ ܓܢܒܪܘܬܟ ܐܢܬܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܓܒܪܐ ܕܪܘܚܐ
JacSer:memElishNaamGehaz ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܐ ܕܡܫܒܚܝܢ ܡܗܢܝܢ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܛܝܢ ܠܟ ܕܠܟ ܒܟ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܗܪܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܐܦܠܐ
JacSer:memElishAppSaints ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܚܝܪܐ ܘܚܙܝܐ ܗܠܝܢ ܘܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܚܙܝܐ ܠܕܝܘܐ̈ ܘܠܡܠܐܟܐ̈ 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ
JacSer:memElishCapSam ܟܠܗܝܢ ܝܗܒܬ ܐܢܝܢ ܠܢ ܐܝܟ ܕܨܒܝܢ ܚܢܢ ܠܐ ܡܪܝ ܬܗܡܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܥܬܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܚ ܬܪܥܐ ܕܐܕܢܢ ܠܣܪܝܩܬܐ̈ 35
JacSer:memElish ܥܠ ܐܠܝܐ ܢܐܡܪ ܗܕܐ ܕܗܘ ܫܕܝܗܝ ܡܢܗ ܟܕ ܣܠܩ ܗܘܐ ܒܗܘ ܡܥܦܪܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܓܒܪܐ ܪܗܝܒܐ ܪܦܝܐ ܢܦܠ ܗܘܐ ܡܥܦܪܗ ܘܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ
JacSer:memEstabCreat ܕܚܛܦܘ ܫܡ ܐܠܗܐ̈ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ 160 ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܪܐ ܘܠܗ ܡܬܬܚܝܒܢ̈ ܟܠ ܣܓܕܬܐ̈ ܘܕܢܬܦܪܣܘܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܡܪ . ܫܟܒ ܒܫܢܬܐ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܠܝܢ ܘܒܬܪܟ ܢܦܝܩܐ ܢܦܫܝ . ܕܬܣܡܘܟ ܥܠܝ ܝܡܝܢܟ . ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ
JacSer:memZacchTaxColl ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܕܢܚ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ ܕܙܟܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܫܡܥ ܒܙܘܙܐ ܕܗܐ ܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܥܒܪ ܘܐܪܦܝ ܥܝܕܘܗܝ̈
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ . ܘܢܗܘܘܢ ܫܦܝܪܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟ ܬܘܬܒܐ̈ ܆ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ ܕܦܓܪܐ ܇
P:Isa [AB] ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܡܕܫ ܕܪܝ̈ . ܠܐ ܬܘܣܦܘܢ ܠܡܝܬܝܘ ܠܝ ܗܠܝܢ : ܘܕܓܕܝܐ̈ : ܠܐ ܨܒܝܬ . ܟܕ ܬܐܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܐܦܝ̈ : ܡܢܘ ܒܥܐ
P:Jer [AB] ܟܠܗܝܢ : ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܒܬ : ܘܚܙܬ ܫܘܩܪܗ̇ ܚܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܥܒܝܛ : ܘܙܢܝܬ ܬܡܢ . ܘܐܡܪܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ
P:Job [AB] . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܟ . ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܡܥܘܠ ܕܝܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܢܐ .   ܘܥܢܐ ܒܠܕܕ ܫܘܚܝܐ : ܘܐܡܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ
P:John [AB] ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ̈ ܂ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂ ܐܝܟܐ ܕܡܥܡܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝ ܆ ܗܘ ܕܐܢܐ ܂ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪܩܐ̈ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܀
P:Josh [AB] . ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ : ܕܐܬܦܠܓܘ ܡܝܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܡܚܪ : ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈
P:Judg [AB] ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܪܝܡܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ . ܘܩܪܐ ܥܡܐ ܫܡܗ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܠܬܘܩܠܬܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܐ̈
P:Kings [AB] ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܬܪܣܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܠܒܝܬܗ ܘܠܚܝܠܐ . ܗܠܝܢ ܒܪ ܥܒܕܐ ܥܠ ܡܕܐܬܐ . ܨܚ ܕ ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܝܘܡܐ̈
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ : ܕܐܪܚܩ ܡܢܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܓܕܘܕܝ̈ : ܡܥܨܪܬܐ ܕܫ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܝܗܘܕܐ . ܥ ܥܠ
P:Lev [AB] ܠܡܪܝܐ : ܘܬܩܪܒܝܘܗܝ ܠܟܗܢܐ : ܘܢܣܩܝܘܗܝ ܠܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ ܗܠܝܢ : ܣܡܝܕܐ ܢܫܝܦܐ ܒܡܫܚܐ ܢܬܥܒܕ . ܘܬܝܬܐ ܣܡܝܕܐ ܕܡܬܥܒܕ ܡܢ
P:Luke [AB] . ܡܟܝܠ ܬܗܘܐ ܫܬܝܩ ܂ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܡܠܠܘ ܇ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܬܠܚܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟ ܂ ܘܐܣܒܪܟ
P:Mark [AB] ܒܠܒܟܘܢ . ܐܝܕܐ ܦܫܝܩܐ ܠܡܐܡܪ ܠܡܫܪܝܐ . ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܗܠܝܢ ܡܬܪܥܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܁ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ