simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
ActsMiaphysites ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ
BarAphton:ActsSev ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ
IšoAdiab:Epist ܘܗܟܢܐ ܡܣ̇ܪܩܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈ ܗܠܝܢ 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
MiaphysiteDocs ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ
BarḤadbš:FoundSch <page> ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:madHym ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܘܙܕܝܩܘܬܘ ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܣܩܢ̈ Xܢ .
SevAnt:madHym ܆ ܠܝܟ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܐ ܐ .
JnRufus:Pleroph ܫܘܬܦܘܬܗ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܒܦܠܛܝܢ . ܘܐܦ
SevAnt:CathHom ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ
Ammonas:Epist ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX
BarKoni:Schol ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀
SevAnt:Epist ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܩܕ ܡ
EliaNis:Chron ܘܡܢܗܘܢ ܥܕܥܕܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܐ ܟ
EliaNis:Chron ܐܘ ܚܕ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܐܕܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܃
HistChurchEast ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
AntiTriThWrit ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐ ܠܟ
Cyr:ComLuke ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
PhiloxMab:TenMem ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
SevAnt:CathHom ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ
Chron1234 ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ
Chron1234 ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈
JnEph:EccHist ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܇
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
JacSer:Epist ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂
SevAnt:CathHom ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ
BarṢal:ComGosp ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ </page><page> ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ
SevAnt:CathHom ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܒܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܐܬܝ̇ܩܪܘ :
SevAnt:CathHom ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ </page><page> ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ : ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ .
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܠܝܬ ܡܕܡ
PhiloxMab:epPatricius ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ ܗܠܝܢ </page><page> ܝX . -
BarEbr:CandSanc ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈
Eph:ComGen&Exd [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ
Eph:madFaith ܕܢܥܩܒ ܕܡܢܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܩܒܘ ܠܐ ܝܗܒ
Nars:memCreat ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ ܗܠܝܢ . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ
SevAnt:CathHom ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆
SevAnt:CathHom ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ
Eph:madLuqHeres ܡܕܥܐ ܠܚܐܦܗܘܢ ⁰ܝ ܗܠܝܢ ܠܩܘܛܪܓܐ ܣܦܩܢ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܒ . .
SevAnt:CathHom ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇
JacSer:memLuqJews ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X
Eph:madParad&LuqJul ܢܚܙܝܢ ܦܘܪܣܝ ܦܓܪܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܝܕܥܢ̈ ܛܡܪ
SevAnt:CathHom . ̇ܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . X0
PhiloxMab:TenMem ܡܢܐ ܓܝܪܐܝܬܝܗܝܢ ܡXܩܛܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܐܬܣܝܡ .
IšoMerv:ComOT ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ .
HomEpiph ܟܪܣܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܦܓܥܘ ܒܢ
SophrJer:epArcadCyp ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ .
JnDalya:Epist ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈
PhiloxMab:TenMem ܠܟܣܝܘܬܗ ܀ X3ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܬܝܢܢ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ .
Eph:madNativ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ
BarEbr:CandSanc ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇
Hom6thCent ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ
JacSer:turgFestHom ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀
Eph:madChurch ܕܝܢ ܠܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ] ܠܐ
P:1Chr [AB] ܘܠܝܘܒܒ . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܩܛܢ .
P:1Macc [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ ܗܠܝܢ </page><page> ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ¹¹ܥܠ ܢܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ
JacSer:memMarEph |ܒܡܝܐ̈ ܡܟܬܡܐ̈ ¹ܓܒܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܆