simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ
IšoMerv:ComOT ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆