simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܕܥܩܒܘ ܠܐ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܝܗܒ ܠܫܒܪܐ̈ dddd 8ܩܡ ܗܠܝܢ ܥܡ ܗܪܘܕܣ ܕܫܐܠܗ ܣܛܢܐ ܢܣܝܗ ܨܒ̣ܐ ܕܢܥܩܒ ܕܡܢܘ ܠܟܠܗܘܢ
Eph:madFaith ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ 65ܦܩܕܝܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡܬܦܩܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܐܝܟ ܕܪܓܝܗܘܢ̈