simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇ ܐܫܬܘ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ ܓܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܪܦܘ ܗܠܝܢ ܬܡ̣ܙܓܝܘܗܝ ܠܫ̣ܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ . ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SergStyl:epLuqJew ܠܘ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܬܬܟܬܫXܢ ܥܡܗ . ܗܘ ܐܡܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܟܢܫܬ : ܘܠܡܒܚܪ ܪܥܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܗܠܬ : ܕ ܠܐ ܠܪܛܢܐ ܗܠܝܢ : ܠܐܚ̇ܝ ܪܚܝ̣ܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܦܓܥ ܒܣܦܪܐ̈
P:Ezek [AB] : ܘܬܕܡܟ ܥܠ ܤܛܪܟ ܕܝܡܝܢܐ : ܘܬܫܩܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܬܫܩܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܬܫܡܠܐ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
P:Kings [AB] ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܬܪܣܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܠܒܝܬܗ ܘܠܚܝܠܐ . ܗܠܝܢ ܒܪ ܥܒܕܐ ܥܠ ܡܕܐܬܐ . ܨܚ ܕ ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܝܘܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
JacSer:memPraisTab ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ : ܣܒܥܐ ܒܠܚܡܐ ܗܐ ܣܝܡ ܗܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ : ܘܗܘܝܐ ܦܪܝܣܬܐ ܕܠܒܪܘܝܗ̇ ܫܘܒܚܐ ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬX ܝX ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܣܓܝܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂
P:1Macc [AB] . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܠ ܥܪܣܗ . ܘܝܕܥ ܕܡܐܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܛܪܘܢܐ̈ . ܘܗܘܘ ܠܗ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ
P:Josh [AB] . ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ : ܕܐܬܦܠܓܘ ܡܝܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܡܚܪ : ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈
PhiloxMab:Disc ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܆ ܡܬܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܇ ܗܘ ܕܚܦܪ ܘܥܡܩ ܘܣܡ ܗܠܝܢ ܆ ܚܟܝܡܐ ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܟܘܠ ܡܢ ܠܡ . ܕܫܡܥ ܡܠܝ̈
JacSer:memPartakHolyMyst ܩܠܐ̈ ܕܡܙܕܡܪܝܢ ܠܗ̇ ܢܟܦܐ ܟܢܝܟܐ ܘܡܠܝܐ ܣܒܪܐ ܗܠܝܢ ܘܠܚܘܫܒܐ̈ ܕܙܠܝܠܘܬܐ ܘܠܪܦܝܘܬܐ 175 ܘܟܡܐ ܕܫܡܥܐ
Ath:HomEpist ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܨܛ̇ܒܬܢܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܪܓܬܐ ܨܡ̣ܢܢ : ܘܐܡܝܬܢܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX
P:PsSol [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܟ ܡܪܝܐ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . ܟܪܣܝ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܕܗܐ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܟܬܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܠܥܡ ܒܡܠܬܗ ܐܡܪ ܕܘܝ ܡܢܘ ܢܚܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܐ ܕܣܐܡ
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܨܒܐ ܕܢܦܪܣܝܗ̇ . ܘܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܢܫܪܝܗ̇ . ܟܕ