simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܛܘܒܢܐ̈ ܕܡܥܪܬܐ‏‎] ‎‏ܠܟ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ̈ ‏ ‏ܕܒܡܥܪܬܐ‏‎ ܗܠܝܢ - 15 ‎ ‏ܠܒܝܬܟ‏‎] ‎‏ܠܟ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܒܪܟܬܐ‏‎ C* - ‎‏ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܗܕ̣ ܚܢܢ ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܘܓܫ̣ܢ ܒܐܝܕܝܢ̈ ܆ ܡܘܢ ܥܕܠܝܐ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܢܒܝܐ̣
JnDalya:Epist ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܘܢܘܪܢܝܢ̈ ܕܥܡܗ ܡܛܠ ܟܘ̣ܫܪܗ . ܘܥܡܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܥ̣ܗܕ ܗܠܝܢ ܕܓܢܒܪܐ ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ . ܒܪܡ ܪܘܚܢܝܢ̈
BarKoni:Schol ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܛܪܓܝܢ ܡ̣ܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܝܢ ܘܡܩܠܝܢ ܥܠ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ ܬܡܢ ܣ̣ܦܘ ܒܡܕܒܪܐ ܘܐܬܒ̇ܕܪܘ ܫܠܕܝܗܘܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܓܠܝܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩܘ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܇ ܘܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܡܛܠ ܬܒܥܬܐ ܕܚܛܗܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܓܝܝܪ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈
SevAnt:Epist X X ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܙܕܝܩܐ̈ ܠܚܝܐ-Ẍ ܕܠܥܠܡ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܡܦܪܫ ܒܝܬ ܙܕܝܩܐ̈ ܠܚܛܝܐ̈ ܆ X ܐܡ̣ܪ ܕܢܐܙܠܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܥܗܕ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܕ̇ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܣܗܪ . . ܘܟܕ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܡܢ ܒܝܬܗ ܕܩܣܪ . ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܕܥܡܝ . ܫܐܠܝܢ ܒܫܠܡܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ X XX 6ܡܨܝܐ ܕ⬩ܬܪܟܒܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܇ X ܥܡ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܠܡ ܘܓܕܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܓܘܡܕܐ ܗܘ ܓܠܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܬܪܝܢܐܝܬ ܢܣܬ̇ܟܠܝܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ̣ ܐ̇ܝܬܝ ܂ ܟܕ ܢܗܝܪܬ̈ ܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ
P:Num [AB] ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܡܪܝܐ ܒܥܕܥܐܕܝܟܘܢ̈ : ܤܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܚܛܗܐ : ܤܛܪ ܡܢ ܝܩܕܐ ܫܠܡܐ ܐܡܝܢܐ : ܘܣܡܝܕܗ : ܘܢܘܩܝܗ .
Ps-MaruMayph:Canons : ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܣܝ̇ܡܐ ܠܗ ܀ ܝܒ : ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܠܢ ܣܘܢXܕܘܣ ܢܒܝܝܢܐ ܢܚܝܢ ܚܪX ܣܝX ܠX ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ
BarKoni:Schol ܂ ܝ ܂ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܢ ܝ ܕܦܪܘܩܢ ܐܬܦܫܩ ܠܢ ܣܦܩܐܝܬ ܗ̣ܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܩܫܝ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ̇X ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗ . ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܟ . ܟܕܐܡܪܢ̈ ܕܠܐܡܬܝ ܬܒܝܐܢ ܒܝܕ ܪܚܡܝܟ̈ .
Cyr:ComLuke ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܛܘܠ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܆ ܒܗ̇ܘ ܛܟܣܐ ܢܬ ܫܐ̇ܠܬ ܆ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܩܘܝ ܒܫܡܝܐ . ܘܐܬܐ ܪܥܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ .
P:Dan [AB] : ܘܗܝ ܬܩܘܡ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܙܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪܐ ܐܬܓܙܪܬ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܬܫܒܘܩ : ܐܠܐ ܬܕܩܩ ܘܬܣܝܦ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈
SevAnt:Epist . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܗ̣ܘ ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬ . ܐ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܆ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ̣ ܢܣܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 . ܗܝ̇ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ܕܡܢܗ ܆ ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܐܬܬܟܠ ܦܘܠܘܣ ܠܡܐܡܪ ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ