simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܠܚܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ̈ ܕܥܡܗ ܆ ⁷⁰ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ 1ܥܡ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܠܬܚܬ : ܡܚ̇ܝܕܢܐ X ⁷ܕܗܠܝܢ X ⁷ܥܡ
PhiloxMab:epPatricius . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܡܝܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ²⁵ܕܩܕܡ ܥܠܝܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗ . ܘܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܘ ܙܥܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܝܒܐ ⁷⁰ܕܚܠܦ
JnDalya:Epist ܡܪ . ܐܠܦܝܢܝ . ܡ̇ܐܚܝܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܘܡ̇ܫܩܝܢ ⁷¹ܠܨܗܝܐ̈ ܀ X ܗܠܝܢ ܪܕܝܢ ܝX ܡܢ ܟܪܣܗ ܕܐܝܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܒܝ . ܘܠܡܢܐ ⁷⁰ܪܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܠܐ ܠܡ ܒܥܒܕܘܬܐ ܣܝܡܝܢ 15 ܐܢܚܢܢ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܒܡܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܕܝܠܗ ܐܢܝܢ ܀ ܀ ܀ XXX·XX 108ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ⁷⁵¹ܗ̣ܢܘܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ⁷⁷⁸ܕ ܣܓܝܐܢ̈ ܛܒ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܫܕܪܗ ܕܘܝܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ⁷⁷⁰ܫܪܝܪܐܝܬ . ܝܘܠܝܢܐ ܗܘܐ ]ܗܢܐ ܣܟܠܐ ⁷⁷⁷ܕܫܛܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܟ ⁹ܕܒܣܘܓܐܐ ܫܟܝܚܢ̈ ܠܘܬ ܟܘܠ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ . ܗܠܝܢ ܗܘܐ²⁰ ܒܣܪܢܐ̈ ܐܝܬܝܟܘܢ : ܘܐܢܫܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ⁸
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܕܡܪܬܗ̇̈ ܘܛܒܬܗ̇̈ ܕܠܘܬܢ ܢܬܢܐ . ܪܘܪܒܬܗ̇̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ . ܠܐ ܡܢܚܝܢ ⁸X⁸ܗ̣ܢܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܠܦܝܢ ܕܢܫܒܘܩ ܠܪܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܘܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ ܕܙܘܥܝ̈ ܗܠܝܢ ⁷ ܦܘܪܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܩܠܣ ܠܐ ܐܝܬ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܡܐ ⁸ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܇ ⁹ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬܝ ܐܬܢܩܦܝ ¹0ܡܛܘܠ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܠܢܦܫܝ : ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ⁷ܕܡܥܗܕܢܝܟܝ̈ ⁸ܐܢܘܢ
BarEbr:CandSanc ܥܣܪ ⁹ܕܚܛܝܬܐ . ܐܘ ܠܥܣܪܝܢ̈ ܕܝܩܘܬܐ ܥܛܝܢ . ܐܘ ܠܥܣܪ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܣܥ̣ܪ . ܐܝX ܥܣܪ ܡܢܘܢ̈ ܬܘܒ ܐ ܒܬܪܟܢ ܣܥ̣ܪ . ⁸ܒܕܓܘܢ
JnDalya:Epist ܆ ܠܝܬ ܣܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܪܡܙܗ ܟܣܝܐ ⁸ܕܒ̇ܪܘܝܐ . ¹⁰ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܗܘܢ ܡܫܬ̇ܢܕܝܢ ܒܝ . ܘܠܢܦܫܝ ܡܚ̇ܝܒܬܐ ⁸ܒܡܨܥܬ̇
SevAnt:LuqJul ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ . - . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ . - . . ⁸ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܕܒܣܪܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܘ ܘܠܘ ܒܦܢܛܣܝܐ ܗܟܢܐ ܘܗ XXXXX X ܗܠܝܢ ܕܡܪ ܕܫܪܝ ܠܡܬܬܥܩܘ ܘܠܡܬܟܡܪܘ . ܘܐܝܟ ܕܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ⁸ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܣܥܘܪ ܠܘܬܗ̣ ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܓ̇ܪܦ ܐܦ ܒܝܬ ܣܠܝܟ ⁷ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܨܥܝܪܬܐ̈ ⁸ܕܐܝܟ
Ath:Treatises . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ⁹ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܝXܝܪ ܐܠܗܐܝܬ ܘܠܘ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ X Xܢܫܠܝܚܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܚܫܚܘ ⁸ܕܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܒ̣ܪ . ⁹ܐܠܐ X138 ܕܦܣܩX ¹ܣܒܪܐ ܕܗܠܝܢ ¹¹ܕܥܬܝܕܢ ܣܦܩ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܟܢܐ ⁷ܐܪܫܠ |ܘܦܣ̣ܩ ܣܒܪܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ⁸ܕܥܠ
Pall:LausHist ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܘܐ XX ⁹ܐܒܘܗܘܢ̣ |ܦܠܓܘ ܝܪܬܘܬ ܗ ܒܝܢܬ ܗܘܢ X : ܗܠܝܢ X ⁵ܓܒܪܐ XX ܬܓܪܐ ܕܡܬܬܓܪ XX⁷ ܒܐܣܦܢܝܘܣ̣ XX ⁸ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐܐܬܐܠܨܬ̈ ܕܐܬܟܬܘܒ ¹ܕܡܫܕܪܢ ܠܐܝܢܐ ܗܠܝܢ XXXX--⁸ܘܡܦܢܐXddܘܠܡܦܢܐX --⁷ܕܒܢܝܢܫܐẌ -- ⁸ܘ
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܡܬܢܟܪܝܐ ܗ̣ܝ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܗ̇ . ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܗܠܝܢ X XXX ܐܚܪܝܢ ܗܘ ⁸ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ . ⁸ܘܥܡ
SynWestSyr ܆ X1 ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܛܪܓܝܢ ܒܓܘܪܐ ܐܢܫܐ̈ ܐܘ̇ ܢܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܝܡܣܐ̈⁷ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܆ ܘܗܢܝܘܟܐ̈ ܘܠܘܕܪܐ̈ ⁸ܘܥܡ