simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܕܦܐܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܚܘܝܘ ܟܕ ܒܫܘܥܒܕܗ ܕܪܒܐ ܗܠܝܢ . ܐܬܘ ܨܐܕܘܗܝ ܘܐܚܖܢܐ̈ ܕܠܘܬܗ ܕܛܢܢܐ ܕܕܡܐ ܐܬܥܠܝܘ .
ZachSch:ActsSev ܕܐܡܪ ܐܬܐܠܨܬ ܡܛܠ ܗܘ ܥܫܘܩܐ ܕܐܡܪܬ ܠܘ ܓܝܪ ܕܣܘܥܖܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ̈ ܬܐܡܪ ܡܛܠ ܡܢܐ ܢܓܕܬ ܠܢ ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܕܚܒܪܟ .
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܕܗܢܘܢ ܐܚܖܢܐ̈ ܠܐ ܡܟܝܠ . ܡܛܠ ܕܥܪܩܘ ܘܛܫܝܘ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ ܠܡܨܥܬܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ .
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܗܝܡܢ ܣܘܟܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܘܢܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ .
ZachSch:ActsSev ܦܐܖܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ̈ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ . ܒܗܠܝܢ ܡܗܕܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܗܠܝܢ ܘܠܢܘܪܐ ܢܫܬܠܡܢ̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܒܝܕ ܩܠܗ ܩܘܠܣܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ .
ZachSch:ActsSev ܕܓܕܫ ܒܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ . ܘܐܬܟܫܦܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܒܗ . ܐܫܬܥܝܢ ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܠܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܣܡܐ ܘܝܘܚܢܢ .
ZachSch:ActsSev ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܖܝܫܢܐ̈ ܕܗܘ ܥܘܡܪܐ ܘܫܘܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝܚܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܨܕ . ܗܘ ܕܒܚܒܪܘܬܗ ܐܬܒܣܡ ܐܦ ܝܘܚܢܢ .
ZachSch:ActsSev ܟܕ ܡܬܚܫܒܝܢ ܚܢܢ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ ܒܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܢܦܫܗ ܟܕ ܓܒܠ ܠܩܘܒܠܗ ܟܢܫ .
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܕܓܘܚܟܐ ܒܠܚܘܕ ܡܙܝܥܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܘܡܚܘܝܢ ܗܠܝܢ ܒܥܠܬܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ . ܡܣܝܒܪܝܢ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܡܢ ܘܠܐ ܡܕܡ .
ZachSch:ActsSev ܕܝܘܩܢܐ̈ ܡܕܡ ܕܫܐܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܐܝܬ ܒܗܘܢ . ܘܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܕܩ ܠܗ ܕܗܘ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܫܘܬܐ ܢܘܩܕ .
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܕܟܖܣܛܝܢܐ̈ ܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܡܐܢܘܬܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܫܐܠܢܢ ܡܢܗ ܕܢܐܠܦ ܡܢܐ ܢܣܥܘܪ .
ZachSch:ActsSev ܕܐܦ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܚܫܒ ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܚܪܫܘܬܐ ܐܬܚܫܚ ܐܠܐ ܘܐܚܖܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܡܗ .
ZachSch:ActsSev ܕܫܦܪܘ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ . ܘܦܩܕ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܪܒܝܗ ܗܘ ܕܓܕܫ ܕܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܝ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ
ZachSch:ActsSev ܕܗܘܝ̈ ܓܒܪܐ ܕܣܦܩ ܣܓܝ ܘܪܬܚ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܐܙܝܥ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܘܕܥ
ZachSch:ActsSev ܕܡܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܐܡܪܬ ܠܗ ܚܣܝܪܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܪܚܡܐ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܪܒܘ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܐܘܣܦܬ
ZachSch:ActsSev ܕܟܖܝܣܛܝܢܐ̈ ܝܨܦ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܢܟܢܟ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܘܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܚܝܕ
ZachSch:ActsSev ܕܓܒܘܠܝܐ ܥܕܡܐ ܕܟܕ ܐܕܪܣܛܘܣ ܕܝܢܐ ܐܬܬܙܝܥ ܡܛܠܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܣܬܒܪܬ ܡܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܒܐܦܪܘܕܝܣܝܕܘܣ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܡܫܬܘܕܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܬܣܢܝܘܗܝ ܗܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܖܫܐ̈ ܘܒܛܝܠܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܐܢܐ ܘܗܘ ܒܠܚܘܕܝܢ ܒܥܕܢܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܐܬܬܓܪܢܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܝܢܢ ܘܗܠܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܘܕܩܘܪܝܠܘܣ ܗܠܝܢ ܛܒܝܒܐ̈ ܐܠܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܠܗ ܡܬܢܐ ܐܢܐ ܟܕ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܡܗ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܦܘܢ ܡܢ ܗܘ ܟܬܒܘܢܐ ܟܕ ܠܫܪܪܐ ܘܠܚܘܒܟ ܡܝܩܪ ܐܢܐ