simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܕܫܐܠܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ¹⁴ܥܡܐ ܓܘܢܐܝܬ . ܟܕ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܦܪܨܘܦ ܢܦܫܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܐܠܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ Xܢܦܫܗܘܢ .
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ : ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܒܐ̈ ܝܚܝܕܘܬܝ . ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ : ܠܡܐܡܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܐܫܬܘܕܝܢܢ .
ThdrMops:ComPs X⁶ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܡ̇ܙ ܠܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܒܚܝܐ̈ . ܗܟܢܐ ܡܦܣ ) ܐܢܬ ( ܒ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܬܬܨܝܪ ܒܡܪܒܥܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܡܚܣܕܝܢ ܠܝ ܗܫܐ . ܟܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ : ܕܙܕܩܐܝܬ ܗܝܡ̇ܢܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܝ ܆ ܒܦܪܗܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܘ̇ܐܐܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ .
ThdrMops:ComPs ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܫܬܥܐ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܠܫܐܠܬܗ ܗܠܝܢ ܚܘܒܠܐ ܕܬܪܥܝܬܝ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܓܝܪ .
ThdrMops:ComPs ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܥܠ ܚܪܝܦܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܗ . ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܚܫܘܟܐ ܕܡܝܐ̈ ܒܥܢܢܐ̈ ܕܐܐܪ . ܘܒܪܕܐ ܘܓܘܡܪܐ̈ ܕܢܘܪܐ .
ThdrMops:ComPs ܗܟܝܠ XX 77 ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܝܢ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܢܦܫܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ . ܐܝܟ X ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܝ̇ܬ ܝܨ̇ܦܢܐ ܕܢܛܘܪܬܗܘܢ .
ThdrMops:ComPs ܕܟܕ ܚ̇ܙܐ ܗܘܝ̇ܬ ܆ ܥܠ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܫܬܢܩ ܗܘܝ̇ܬ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܡܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܝܢ̈ ܥܘ̣ܠܐ ܘܪܘܫܥܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܪܚܡܐ̈ ܢܫܘܘܢܢܝ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܠܡ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܥܘ̣ܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܝ .
ThdrMops:ComPs ܕܥܠ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܡܬܚܣܕ ܐܢܐ . ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ³⁵ܗܒܠܝ ܠܡ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܝ .
ThdrMops:ComPs ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܫܘ̇ܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܠܝܢ . 10b ) ]ܘܫܘܒܚܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܟ ܢܐܡܪܘܢ . ܘܒܥܘܫܟ ܢܡܠܠܘܢ .
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܕܫܐܠܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ Xܢܦܫܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܐܠܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ XX 77 ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܝܢ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܢܦܫܗܘܢ .
ThdrMops:ComPs ܗܟܝܠ ܐܬܐܡܪ̈ ܡܢܢ : ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܒܘܚܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܢܫܝܗܘܢ̈ : ܐܟܙܢܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܥܕܬܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܒܝܕ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܚܕܪܘܢܝ ܒܕܡܘܬ ܡܝܐ̈ ܡܕܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܆ ܘܗܒܠܝ ܓܗܝܬܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܕܝܕܥܝܢ ܠܡܣܥܪ ܒܘܠܝܬܐ ܘܐܝܟ ܕܙܕܩܐ ܫܘܡܠܝܐ ܕܨܒܝܢܟ . ܗܠܝܢ . ܢܦܢܘܢܢܝ ܠܡ ܟܕ ܐܚܛܐ ܘܢܗܘܘܢ ܡܪܝܗ̇̈ ܕܨܒܘܬܐ :
ThdrMops:ComPs ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ Xܕܣܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ ܆ ⁵ܬܚܘܝܬܐ ܗܠܝܢ . ܕܚܢܦܐ̈ ܠܚܪܬܐ ܡܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܦܘܪܣܝܐ ܕܫܘܥܝܬܗܘܢ̈ :
ThdrMops:ComPs X[ · · . ] ܒܥܝܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܝܬܘܐX ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܬܩܝܡܐ ܘܡܬܚܝܠܐ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ :
ThdrMops:ComPs ⁹[ . . . ]ܐܢܐ ܘܟܕ ܡܫܬܥܐ ⁰[ . . . ]ܐܝܟ ܕܠܡܪܫܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܨܠܐ ܚܐܦܗܘܢ ܘܟܠܗ⁸[ . . . ]
ThdrMops:ComPs . ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܬܒܣܡ̇ܬ . ܒܩܕܡܐ ܠܨܒܝܢܗ̇ ܛܒܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܒܠܒܝ ܛܫܝ̇ܬ . ܘܬܘܒ ܒܣܦܘܬܝ̈ ܪܢܝ̇ܬ : ²⁰ܘܒܬܪ
ThdrMops:ComPs . ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܢܫ ܡܗܡܐ ܗܘܐ ܡܢܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܝܢ ܆ ܗܠܝܢ : ܘܠܐ ܕܘܟܬܐ ܠܒܝܬ ܡܥܪܩܐ ܡܫܟܚ ܗܘܝ̇ܬ ܆ ܣܦܩܝܢ̈ ¹¹ܠܝ