simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܗܟܝܠ ܣܓ̇ܝ ܡܥܕܪܢ̈ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܘܠܕܝܢܐ̈ ܕܡܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܦܣܥܝ̈ ܥܠ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܘܕܝܫܝ̈ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ .
SynOr ܡܬܘܡܝܘܬ ܐܝܬܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܥܠ ܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
SynOr ܓܝܪ [ܥܒܕ] ܨܝܕ ܟܝܢܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܆ ܕܠܢ ܢܥܠܐ ܠܫܡ ܒܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܓܒܪܐ : ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ .
SynOr ܠܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܥܠ ܐܢܫ ܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬ ܗܠܝܢ . ܡܣܟܠܢܐ ܬܘܒ ܡܬܦܪܥ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܣܟܠ : ܘܠܝܬ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ .
SynOr ܐܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܘܐܢ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܢܢ ܠܚܕܝܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܫ̇ܟܢ ܠܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܪܘܚܗ ܘܚܝܕܢ ܒܗ .
SynOr ܥܠ ܦܘܠܓܐ̈ ܕܚܡܝܫܘܬ ܟܟܪܐ̈ ܣܦܩܢ̈ . ܐܝܟ ܕܡܢܗ ܕܦܘܠܓܐ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܘܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܒܟܠ .
SynOr ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܝܡܢ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܙܕܩܐܝܬ ܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܘܡܬܢܗܪܢ̈ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ .
SynOr ܢܡܘܣܐ̈ ܘܬܚܘܡܐ̈ ܢܛܝܪܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܠܘܬܢ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܡܗܝܡܢܐ : ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܪܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ .
SynOr ܕܝܢ ܬܠܬ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܆ ܫܪܝܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܝܗܝܢ̈ ܚܕ ܚܕ ܗܠܝܢ ܘܫܘܫܬܪܝܢ ܘܫܘܫ ܆ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܗܝܢ .
SynOr ܐܡܪܘ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܐܬܕܒܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܆ ܡܢ ܩܘܛܪܓܐ ܗܘ ܕܝܠܗ .
SynOr ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܕܒܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܚܒܝܫܝܢ ܐܦ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ .
SynOr ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̈ ܡܥܘܟܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܠܚܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܡܬܬܓܪܘ ܒܝܥܢܘܬܗܘܢ ܚܣܕܐ ܘܚܘܝܒܐ ܕܠܥܠܡ .
SynOr ܕܝܢ ܡܙܕܩܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܡܬܠܘܝܢ ܕܝܢ ܠܩܢܝܢܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܫܪܓܠܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܘܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܢܝܢ̈ .
SynOr ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܝ̇ܕܥ ܡܬܝ ܘܡܠܦ ܀ ܘܡܪܩܘܣ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܆ ܐܢ ܗܠܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܥܡ ܥܕܬܗ ܕܒܐܪܥܐ ܆ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ .
SynOr ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܠܚܪܬܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝܗܘܢ . ܘܩܘܝܘ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܕܫܝܪܟܘܪܗ . ܘܡܪܝ ܕܘܝܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܝܫ .
SynOr ܣܐܘܪܐ ܐܡܪ : ܟܕ ܠܐ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܐܬܪܡܝ ܕܢܛܠܘܡ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ . ܐܩܝܡ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܠܦܓܪܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ .
SynOr ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܀ ܘܐܫܥܝܐ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܠܟ ܕܒܛܝܠܐ ܐܬܓܠܝܬ ܆ ܗܫܐ ܝܠܕܬܟ .
SynOr ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ . ܘܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܬܘܒ ܪܡ̇ܙ : ܕܡܦܩܗ ܠܡ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ : ܕܗܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܝܣܪܝܠ .
SynOr ܦܛܪܝܢ ܘܡܦܛܪܝܢ ܡܬܝܒܠܢܐܝܬ . ܗܢܐ ܡܩܘܐ ܒܕܝܠܝܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܘܗܢܐ ܐܕܫܢܐܝܬ . ܟܠܗ ܥܡ ܟܠܗܘܢ . ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠܗ .
SynOr ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܬܚܡܢܢ ܕܠܐ ܩܛܝܪܐ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ ܀ ܀ ܝܘ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܕܬܐ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܥܡܐ ܘܗܕܪܐ ܕܦܐ̇ܐ ܠܗ .