simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܠܘ ܥܘܩܡܐ ¹ܐܢܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܝ ܠܗ̇ܘ ܕܐܚܐܝܬ ܗܠܝܢ . XXX . --¹⁰ܪܐܟܠܩܪXܐ ܘܒܥܠܪܒܒܐX . --⁹ܘܪܫܪܟܐ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܫܘܝܝ ܠܐܒܠܐ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ . ¹³ܒܕ ܝܕܥܘܗܝ ܗܠܝܢ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܘܒܫܘܡܗ ܕܒܣܪܐ ܒܪ ܟܝܢܢ . - .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܩܕܝܡܢ ܘܕܒܝܩܢ ܠܗ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܚܘܝܢ . ܕܡܛܠ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܚܠܢܐ ܗ̣ܘ . ܟܠܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . .
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܟܦܢܐ . ܘܨܗܝܐ . ܘܬܘܒ ܘܡܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܒܗ ܗ̇ܝ ܕܡܟܢ XX X X X 11ܕܢܚܫ .
SevAnt:LuqJul ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܬܬܣܝܡ ܡܢܢ ܐܝܟ ܕܠܣܗܕܘܬܐ ³ܐܦܢ ܓܝܪ ܚܕ ܗܠܝܢ ⁴ܕܐܚܝܕ ܕܟܬܒ ܒܗ̇ܝ ܐܓܪܬܐ ¹ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣ ²ܕܬܪܬܝܢ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܛܠ ܕܝܬܩܐ ܩܕܡܝܬܐ ܢܣܒܘܢ ܫܘܘܕܝܐ . ¹¹ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܟܕ ܗ̇ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܚܪܘܪܐ ¹0ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܡܬܒܥ ¹¹ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܠܐ ܡܘܕܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܕܐ . ܒܢܦܫܬܐ ܕܟܠܢ ܢܨܘܒ . ܪܫܝܥܐܝܬ ¹0ܗܟܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܡ]ܚܘܝ[ܢ ¹ܗܘܝ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܒܪܝܫ . ܗܠܝܢ . ܟܕ ܫܘܘܕܥܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܘܕܚ]ܠܨܘܬ[ܐ ¹ܛܥܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܕܘܒܩܐ̈ Xܕܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܗܠܝܢ . ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܡܫܬܓܢܝܢܐ ܐܝܟ ܒܪܝܐ̈ ¹ܢܥܒܕܝܘܗܝ .
SevAnt:LuqJul ܕܟܠܗ ܗܘܢܐ ܕܕܚܠܬܐܠܗܐ ܡܬܝܕܥ XXX0ܩ X ܝܢ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܠܢ ܫܦܕ̇ ܟܕ ܦܪܫܝܢ̈ ܚܢ̣ܢ ܠܗ̇ ܡܢ ܩܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ ܒܗܠܝܢ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ . ܕܒܪ ܗܠܝܢ ܠܡܘܬܐ . ܘܦܬܓܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܬܚܘܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ]ܕܢܘܕܐ ⁴[ܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܐܝܟ ]ܗܠܝܢ ⁴[ܕܗ̇ܘ ܕܐܡܕ̇ ܗܠܝܢ ܚܕ ܫܘܢܝܐ ܐܦ ܝܝ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܦ ܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܟܢܐ ܠܒܝܒܝܢ ܗܘܘܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐܠܗܐ ܙܕܩ̇ ܠܡܬܛܦܣܘ ܐܘ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
SevAnt:LuqJul ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܓܘܓܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܢ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܓܝܪ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܪܟܒ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܐܡ̣ܕ̇ ܗܢܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܦܢܐ . ܗܠܝܢ . ܘܡܥܬܕܢܐ ܕܠܐ XXXXX 1 ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ .
SevAnt:LuqJul ܛܒ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܝܢ . ܕܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܚܐܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܬ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܕܟܐ ܡܢ ܨܐܬܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܢܗܘܘܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܒܚܢ ܥܡ ܚܣܝܘܬܟ . ܗܕܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܚܘܐ ܠܟ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܛܒ ܐܫܟܚܬ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܦܬܝܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܨܐܕܘܗܝ ܕܝܘܠܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܗܠܝܢ ܢܚܠܛܘܢ ܚܝܐ̈ ܥܠ ܡܘܬܐ . ܐܠܘ ܠܐ ܕܒܦܓܪܐ ܡܝܘܬܐ ܐܬܚܫܚܘ .
SevAnt:LuqJul ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܣܦ̇ܩ ܕܢܥܪܐ ܐܢܝܢ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܟܬܒ .
SevAnt:LuqJul ܕܗܫܐ ܐܬܚܕܬ ܡܢܗ ܗ̣ܘ ܪܘܫܡܐ ܕܒܕܝܗ ܫܟܝܚ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ . ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܛܘܣܦܬܐ̈ ܐܬܦܪܣ .