simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫܝܗܝ 11ܝܝ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܛܘܠ ܛܘܡܣܐ ܘܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܗܠܝܢ ܘܬܡܢ ܡܒ̇ܟܐ ܗܘܐ ܘܡܘܕܥ ܠܣܡܦܠܝܩܝܣ 10ܦܛܪܝܪܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܂ X ܙ XX ܠܢܒܝܐ̈ ܕܥܬܝܩܬܐ ܠܬܟܝܢ ܂ ܐܦܠܐ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܢܘܟܪܝܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܗ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ 11ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܒܠܚܘܕ ܩܒܠ ܟܕ ܠܐ 1ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ 2ܡܢ ܗܝ̇ ܕܡܣܬܗܕ ܗܠܝܢ 10ܘܠܐܐ ܂ ܚܘܝ ܕܝܢ ܆ ܕܠܘ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܐ 1ܐܢܫܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܥܪ ܩܕܡ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܝ̈ ܕܘܟܬܗ ܕܫܕܪ ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ ܂ X ܗܠܝܢ ܘܠܠܐ̣ܘܢ ܕܒܪܗܘܡ ܂ ܘܟܬܒ ܥܢܝܢܐ ܘܚܦܛ ܠܗܘܢ ܂ 1ܕܢܬܒܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܝ ܐܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܡܗ̈ ܡܙܐ ܡ̇ܢ ܚܡܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܣܦܣܪܝܗܘܢ̈ ܠܣܟܝ ܦܕܢܐ ܂ ܘܪܘܡ̈ ܚܝܗܘܢ ܠܡܓܠܐ̈ ܂ 1ܘܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܒܝܬ ܚܡܝܪܝܐ̈ ܂ ܘܢܥܒܕܘܢ ܕܘܟܪܢܐ ܠܣܗܕܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܂ ܘܕܢܬܝܕܥܢ ܠܚܣܝܐ̈ ܙ XX X ܐܦܣܩܦܐ̈ 1ܡܗܝܡܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܛܒܬܐ̈ ܕܪܚܝܡܢ ܘܡܩܒܠܢ ܥܠܝܢ ܂ ܥܠܬܐ ܗܘܬ ܠܢ ܓܒܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܣܒܪܢܟܘܢ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܂ ܠܟܠܗܝܢ 2ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܡܬܒܪܢܫܘܬܗ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܂ X ܝ ܕܒܡܚܝܠܐ ܡܬܝܕܥ ܘܡܬܓܡܪ ܂ 2ܘܕܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܫܬܕܝܘ ܆ ܥܡ ܦܠܘܝܢܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܘܣܒܝܣ ܗܠܝܢ ܘܦܪܣܝܐ ܕܩܘܪܝܠܣ ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܬ ܐܕܘܪܝܛܐ 2ܘܗܝܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܐܢܬ ܬܫܡܥ ܐܓܝܒܬܢܝ ܂ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܫܘܘܕܝܝ̈ ܠܡܩܡܘ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܂ ܝܗܘܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܡܢܝ 2ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܐܚܪܡܘ ܐܢܘܢ ܂ ܐ ܢ ܗܟܘܬ ܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܂ 3 ܡܕܝܢ 2ܠܘ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܢ ܂ ܕܒܪ ܟܝܢܢ ܗܘܐ ܡܪܢ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܒܒܣܪ 2ܕܡܢܢ ܂ 3
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܪܫܐ ܂ X Xܝ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܡܥܗܕ ܥܠ ܦܛܪܐ ܗܠܝܢ ܢܩܝܦ ܗܘܐ [ܠܣ[ܘܢܗܕܘܣ ܘܡܢܥ ܠܦܠܣܛܝܢܐ 3ܘܐܘܕܥ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܬܐܡܪܢ ܀ XܝܫX XXܝܘXܪܝX XXܪܒXܥẌ ܐܓܪܬܐ ܕܬܐܕܣܝܣ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܟ ܣܟܘܠܬܢܐ ܂ XX ܒܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܝܕܝܥܬܐ̈ 5ܐܝܬܝܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܘ XܬܡܢXX ܘܡܢܥܘ ܠܘܬ ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܥܠ ܝ ܓܠܝܢܐ ܕܣܝܡܬ ܗܠܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐ ܕܝܥܬ̈ ܐ̣ ܐܝܟ ܕܚܙܘ ܆ 5ܘܡܬ̣ܢܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܡܥܪܒܐ 5 ܝܝ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܡܫܬܦܪܝܢ ܘܡܗܢܝܢ̣ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܚܘܪܐ̈ ܝ ܐܘ ܐܟܬܢܐ̈ ܝ ܂ ܟܬܒܘ 5ܠܐܦܣܩܦܝܗܘܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܠܩܘܒܠܐ ܢܬܕܚܐ ܒܐܟܣܢܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܫܦܝܐܝܬ ܢܥܡܪ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܐܓܘܢܐ̣ ܘܢܙܟܐ ܂ ܕܐܘ ܟܘܪܣܘܬܢ̈ ܂ X ܙ XX ܢܩܒܠ ܆ ܐܘ ܟܕ 7ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܐܪܣܢܝܣ ܂ ܝ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܗ̣ܢܘܢ 2ܩܢܘܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܠܦ ܂ ܡܫܬܘܬܦ ܐܢܐ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܬܥܨܝܘܢ [ܓ[ܒܪܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܝܢ ܕܡܪܚܐܝܬ ܐܬܚܕܬ ܇ ܘܗܘܝ̈ ܒܬܘܣܦܬܐ [ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܬܚܦܛ ܕܠܟܫܠܐ̈ ܕܗ̣ܘܘ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܢܒ̇ܛܠ ܂ [ܡ]ܛܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܩܢܝܢ ܂ ܘܚܕܝܪܢ ܠܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܗܠܝܢ ܒܙܡܝܪܬ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܟܠܗܢ ܗܪܣܝܣ̈ ܬܦܪܫܘܢܗ̇ ܂ ܝ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܠܝܠܝܢ ܘܡܫܪܬܚܝܢ ܝ · XX ܗܘܘ ܒܥܘܬܪܐ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ ܂ ܒܕܓܒܪܐ̈ X