simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ XX --ܢܥܒܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܢܡܠܝܢ̈ ܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܠܚܘܪ . .
Ps-MaruMayph:Canons ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܬܒܬ ܡܠܟܬܐ ܗܠܝܢ ܠܒܪܗ̇ ܀ Xܕܗ⬩ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܝܨ̇ܦ ܕܢܬܩܦܚܘܢ ܗܠܝܢ ܒܫܒX ܕܡܠܟܘܬܟ ܙܟܝܬܐ . .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܀ ⁸ X ܟܗ : ܥܠ ܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܡܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܠܡܥܒܪ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܘܚܒܢܢܐ ܕܫܕܪܗ ܡܪܗ ܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ X .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܀ ⁹ ܠܙ : ܕܟܕ ܡܬܥܒܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܗܠܝܢ ܝܨܝܦܘܬܗX ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܫܬܒܩܝܢ ܠܢ ܣܘXܢܐܐ ܕܒܘܨܪܝܢ X .
Ps-MaruMayph:Canons ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܐܠܗܬܐ ܡܟܢܝܢ ܠܗ̇ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܚܠܦ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܚܕܬܐ . ܗܪܣܝܣ ܕܡܘܢܛܝܘܣ XX .
Ps-MaruMayph:Canons ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ³ܫܠܝܚܐ̈ ³²ܬܚܡܢܢ . 0ܘܐܝܢܐ ܕܥܒܪ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ . ²⁸ Xܘܥܪܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܘܡܨܥܪܝܢ ܠܗܘܢ XX X⁹ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܥܗ̇ܕXX ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܐܙܕܗܪܘ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܨܒ̇ܝܢ ܕܢܛܪܘܢ ܩܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ²⁶ܟܪܣܛܝܢܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ XX ܚܪܡܐ XX ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܡܛ : ܥܠ ܪܒܝܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܗܠܝܢ ܘܢܙܒܢ ⁹ܐܘܣܝܐ ²⁰ܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܗܘ̇ܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܢܫܩܠܘܢ ܐܓܪܬܐ ܡ̣ܢ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ . ܗܠܝܢ ܟܗܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܩܪܝܒ ܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܘܬ ܐܪܟܕܝܩܘܢ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܝܘ : ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ ܗܠܝܢ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܕܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ⁵ܐܝܟ ܡܪܐ ܥܠ ܒܝܬܗ .
Ps-MaruMayph:Canons XX ܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܟܝܢܐ ܘܚܕ ܕܣܘܥܪܢܐ . ܗܠܝܢ ܝܫܘܥ 5ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܚܕ ܩܪܘ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܀ ⁷ ܢܕ : ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܥܠ ܢܡܘܣܐ̈ ²ܕܕܝܪܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܟܠܝܘܡ ܘܡܩܪܒ ⁶ܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦ ܒܢܘܗܝ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ⁸ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ X0 ܕܢXܘܐ ܐܪܟܝXܝܩܘܢ ܚܢܐ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ⁶ܚܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܢܩܝܡܘܢX ܒܗ̇ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܒܥܕܬܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܦܣܝܩ ܘܡܬܚܡ ܕܐܡܬܝ ܢܬܩܒܠܘܢ ܘܢܬܢܩܦܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܙܘܘXܢܐ ܬܪܝܢܐ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܟܦܪܘ ܒܪܕܘܦܝܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ XX Xܢܫܢܡܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܢܝܗܝܢ̈ . ܘܕܘܟܪܢܐ ܐܝܟ ܕܙ̇ܕܩ ܢܥܒܕܘܢ ܡ̣ܢ ܓܘܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ X ܀ ܣ : ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܗܠܝܢ . ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܝܩܪ ܠܗ ܠܐܣܟܡܗ . ܘܪܗ̇ܛ ܟܫܠܐ 5 ܥܠ ܓܘܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡܛܠ ܫܟܝܪܘܬܗܘܢ̈ ⁹⁹ ܘܛܡܐܘܬܗܘܢ ܘܦܚܙܘܬܗܘܢ ܪܒܬܐ ܗܠܝܢ ܘܓܚ̇ܟ ܫܪܝܢ ܠܗ ܡ̣ܢ 0 ܡܨܥܬܐ . ⁹⁸ ܗܪܣܝܣ ܕܒܪܒܘܪܝܢܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܬܘܒ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܟܘܬܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܟܬܒܐẌ ²ܡܕܡ ܠܐ ܚܒܠܘ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬܐ ܐܪܒܥܝܢ X⁶ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܪܣܝܣ ܕܛܝܡܬܝܢܣܛܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܡܟܪܙܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܐ̈ XX ܛܒܐ . ܘܟܐܢܐ . ܘܒܝܫܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܒܠܘܚܫܬܐ̈ ܘܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ . ܗܪܣܝܣ ܕܡܪܩܝܘܢܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܫܡܪܝܐXẌ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܩܪܒܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ X ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܐܟܬܘܒ . ܗܪܣܝܣ ܕܩܘܩܝܐ̈ .