simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܝ ܗܐ ܪܫܡ̇ܬ ܐܢܘܢ ܒܨܘܪܬܐ ܗܕܐ ܝ ܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܂ 3
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܒܪܬܗ̇ ܣܡܗ̇ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܦܚܡ ܡܐܬܝܬܗ ܗܠܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܚܫܚܘ ܂ ܠܐ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ ܘܠܐ ܟܕ ܠܐ ܕܟܝܢ̈ ܂ 3ܕܒܕܓܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܗܐ ܝܝ̈ ܫܩ̣ܠܘ ܫܘܠܡܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܂ ܠܐ ܐܫܬܪܪܬ̤ ܨܝܕ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ 3ܠܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪܬ ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܠܐ ܦܣ̣ܩ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܃ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܩܢܘܢܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܝܢ ܫܘܪܝܐ̈ ܕܐܬܛܟܣܘ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬ ܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬ ܗܝܢ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܫܘ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܡܢ̇ܝܢ ܗܟܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܢܡܘܣܐ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܬܪܝܢ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܫܟܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܘܢܘܗܪܐ X ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܘܠܠܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܗܘܠܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܪܐ ܕܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܡܨܥܝܐ̈ ܢܫܡܫ ܂ ܘܝܘܡܐ ܗܢ̇ܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢ ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܝܝ ܫܚܝܡܐ̈ ܟܕ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܪܙܙܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܣܥ̣ܪܘ ܂ ܬܪܝܢܐ ܂ ܥܠ ܕܩܪܐܘܗܝ ܘܥܢ̣ܐ ܐܢܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢ ܟܐܢܐܝܬ ܣܢܝܩܝܢܢ ܂ ܒܥܝ̇ܢܢ ܕܝܢ ܘܡܣܟܝܢܢ ܆ ܠܚܪܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܕܐ ܗܘ̇ܝܢܢ ܥܡܟܘܢ ܃ ܐܡܬܝ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܚܐ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܫܠܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܚܠܦ ܐܡܪܐ ܗܠܝܢ ܡܬܟܝܢ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܨܘܒܐ ܒܥܕܢܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܝܚܬܐ̈ ܕܙܙܘ ܝܘܡܐ̈ ܕܚܫܐ ܘܩܝܡܬܐ ܂ ܒܥܪܘܒܬܐ ܛܦܣ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܟܬܪ ܗܫܐ 1ܙܒܢܐ ܥܕ - ܡܬܓܡܪܐ ܨܐܕܘܗܝ ܩܝܡܬܐ ܒܥܒܕܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܘܡܬܐ̈ ܕܟܬܪ ܒܐܪܥܐ ܂ ܕܢܫܪܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܡܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܫ̇ܚܝܢ ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܐ ܂ ܘܠܡܙܟܐ ܒܩܪܒܐ ܝ ܕ ܂ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܐ̈ ܂ ܬܘ ܢܫܒܚ ܂ ܘܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܂ ܬܘ ܢܫܒܚ ܘܢܙܡܪ ܂ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܡܝܘܬܐ̈ ܬܗܘܘܢ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܟܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢ ܣ̣ܡ ܐܠܗܐ ܂ ܝ ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܕܘܟܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܗܠܝܢ ܂ ܩܒܠܬ̤ ܡ̣ܢ ܚܡܬܗ̇ ܘܐܫܬܘܬܦܬ̤ ܒܙܘܘܓܐ ܕܟܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢ ܀ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܠܐ ܢܦ̇ܩ ܝ ܒܗܢ̇ܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܡܫܬ̣ܡܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܫܘܟܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬX ܝX ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܣܓܝܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܐܝܟ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܕܡ̣ܢ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܕܠܐ ܚܫܚܢ̈ ܠܢ ܂ ܟܕ ܡܬܦܩܕܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܢ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܠܐ ܢܓܘܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܗܢܐ ܂ ܘܠܐ ܬܓܘܪܘܢ ܘܠܐ ܬܓܢܒܘܢ ܘܕܫܪܟܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܠܥܠ ܂ ܠܟܠ ܕܘܟ ܫܠܝܛܝܢ ܠܡܥܠ ܂ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܠܗܠܝܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܘܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܦܣܩܝܢ ܃ ܗܢ̇ܘܢ ܕܩܢܘܢܐ ܐܡܪܝܢ ܃ ܗܟܢܐ ܡܚܘܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܝܬ ܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܠܚܕܬܐ ܛܘܪܐ ܐܘ ܙܒܢܐ ܂