simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܡܢ ܠܘܬܢ . ܡܢ ܓܘ ܪܥܝܢܟ : ܘܡ̇ܠܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܝܟ ܒܪ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ : ܘܣܒ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܕܘܡܝܐ ܦܓܪܢܝܐ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܐ . .
PhiloxMab:TenMem ܕܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܡܘܕܥܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝX X X97 . ܗܠܝܢ ܣܘܟܠܐ ܣ̇ܝܡܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܡܫܠܛܐܝܬ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐ . .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ XܢX ܐܣܟܡܢ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܠܘܛܬܐ ܒܟܬܒܐ XXX XX ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܗ̣ܝ ܕܚܛܝܬܐ X ܠܘܛܬܐ XXXXX X78 ܝ . .
PhiloxMab:TenMem ܕܐܦ ܒܪܐ ܐܟܘܬܗ X XXX⁰ . . ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܝܫܘܥ . ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܚ̇ܙܐ ܒܐ ܕܥ̇ܒܪ . . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܥ̇ܒܪ . .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܒܬܪܥܝܬܗ̇ ܕܚܛ̇ܝܬܐ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘܝ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܒܪ ܗܠܝܢ ܒܙܩܝܦܐ ܠܚܝܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܀ X3ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܝܫܘܥ XX XX X ܐܡܪ : ܗ̇ܘ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܗܪܟܐ ܕܪܒܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܥܡܝ ܘܗܝ . ܘܡܕܡ ܕܫ̇ܦܪ ܠܗ . ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ¹0⁶ܒܟܠܙܒܢ .
PhiloxMab:TenMem ܡܬܟܬܒܢ̈ . ܘܡܐ ܕܟܬܒܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܠܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܚܝ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܣܐܡܐ ܘܠܒܘܫܐ̈ . ܘܥܒ̣ܕܐ̈ ܘܥܡܗܬܐ̈ . ܒܕܝܬܩܐ ܓܝܪ ܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܝܫܘܥ : ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܡܝܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܘܓ̇Xܝܢ XX X X24 ܐܢܫ .
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܘܕܐܟܘܬXܘܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܕܒܪ X X X XX X X X ܘܝ ܗܠܝܢ ܝiXiXoX Xo oܝXe ܝeXiܪ - -X ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܫ̇ܠܡ ܠܗܝܢ : ܐܠܐ ܠܚܫܐ ܕܪܥܝܢܗ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܝܡ . ܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ . ܘܡܩ̇ܒܠ ܠܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܘ ܠܟܬܒܐ XX X38 ܒ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܚܘܪܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܢܣ̣ܒ XXX X83 ܠܢ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܠܝܢ ܒܒܬܘܠܬܐ . ܠܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܝܐܝܬ ܒܐܒܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܆ ܒܗ̇ܘ ܛܟܣܐ ܢܬ ܫܐ̇ܠܬ ܆ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܩܘܝ ܒܫܡܝܐ . ܘܐܬܐ ܪܥܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ .
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܕܡܢܗ ܐܡܪ . ܡܟܣܢ̈ ܠܟ ܕܕܨܒܝܢܗ ܗ̣ܘ ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ ܀ ܗܠܝܢ ܐܩܝܡܗ ܘܚܘܝ ܒܗ ܟܕ ܡܩܝܡ ܠܗ ܆ ܘܠܘ ܠܡ ܗ̣ܘ ܩܡ ܒܨܒܝܢܗ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬ ܠܘܬܢ . ܒܡܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ܥܦܝܦܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܢ̈ . ܘܝܩܝܪܐ ܦܓܪܢܘܬܢ ܡܢ ܒܩܕܡܝܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗܘܝ̈ ܠܟ ܡܪܝ ܕܗܘ̣ܝܬ ܒܪܢܫܐ ܫܒܚܢ̈ ܠܫܠܘܚܟ ܀ 27ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ ܠܓܠܝܐ ܕܠܐ ܣܟܐ . ܐܬܬ ܕܚܝܠܘܬܟ ܠܐܝܕܐ ܕܐܚܘܕܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܡܪܢ ܐܫܬܠܡ ܘܗܠܝܢ ܡܢܟ ܕܝܠܟ ܐܬܡܠܠ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܠܬܗ . ܗܠܝܢ ܐܟܘܠܘ ܗܢܘ ܝ . ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܪܥܝܢܐܐܝܬ̈ ܒܝܘܠܦܢܗ XX 49 ܘ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܗܠܝܢ . ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܘܐܬܚܙܝ ܬܓܫܡ ܡܢ ܩܢܘܡܗ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩܪܘ ܐܝܟ ܕܒܥܘ ܝX XX 1 ܟܠܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ . ܘܣܝܡܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ̈ . ܘܟܕ ܪܐ ܕܡܠܬܗܘܢ X ܠܘܬܗܘܢ ܚܕ ܗ̣ܘ .
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܐܢܘܢ ܕܫܛܝܘܬܐ ܘܕܣܟܠܘܬܐ : ܘܡܢܟ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܠܐܐܝܬܘܗܝ : ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܡܘܫܐ ܟܕ ܛܒ ܠܥܠ ܟܝܢܐ ܗܘܝ̈ ܫܪܪܐ ܗܘܝ̈ ܘܠܐ ܐܬܩܪܝ ܆ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܒ ܕܚܪܫܐ̈ ܗܘܘ ܚܘܘܬܐ̈ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܬܕ ܗܘܐ .