simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܝܥܩܘܒ ܠܟ ܟܬܝܒܢ̈ ܘܕܝܠܟ ܐܢܝܢ̈ . ܐܢ ܬܩܘܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܗܠܝܢ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܗܐ ܒܚܟܡܬܐ ܡܕܒܪ ܐܘܪܚܬܗ̈ .
PhiloxMab:Disc ܠܡ ܩܢܐ ܥܡܐ ܡܢ ܦܘܢܩܐ̈ . ܘܗܕܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܫܐܕܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘ ܠܫܐܕܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ . ܠܐܠܗܐ̈ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܢܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܟܠܗܝܢ ܝܠܕܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܕܦܓܪܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܩܠܐ̈ ܕܙܡܪܐ ܆ ܘܠܗܢܝܘܬܐ ܕܥܢܝܢܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܐܢܝܢ ܆ ܘܡܢ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܠܐ ܘܠܐ ܠܟ ܕܬܬܟܠܐ ܆ ܗܠܝܢ ܘܡܠܟܐ ܠܟ ܆ ܕܐܟܘܠ ܘܠܐ ܥܕܝܠ ܐܢܬ ܘܐܫܬܝ ܘܠܐ ܡܬܪܫܐ ܐܢܬ .
PhiloxMab:Disc ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܒܕܐ̈ ܫܦܝܖܐ̈ ܆ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܚܘܝ ܒܩܢܘܡܗ ܗܠܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܠܡܥܒܕ ܘܠܡܠܦܘ ܆ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܘ ܕܒܗ ܐܣܬܠܩ .
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܆ ܕܚܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܘܗܡܐ ܇ ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܪܚܡܐ̈ ܇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܐܬܪܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܡܬܬܪܣܝܢ . ܘܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܝܨܝܦܝܢ ܗܠܝܢ ܚܫܑܐ̈ ܇ ܘܢܫܠܡܘܢ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ ܬܚܘܝܬܗܘܢ ܆ ܟܕ ܣܝܡ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܚܙܬܐ ܘܡܢ ܫܡܥܐ . ܠܐ ܙܥܘܪ ܢܛܪܐ ܠܚܝܝܟ̈ ܒܚܣܝܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܫܦܝܘܬܐ ܥܒܕܐ . ‏ ‏ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܝܢ ܫܘܪܝܐ ܗܝ ܕܐܘܪܚܐ . ܗܠܝܢ ܐܓܝܠܬ ܘܐܦܩܬ ܫܕܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܕܟܝܘܬܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܬܠܬ ܐܠܦ ܡܪܢ ܇ ܕܢܣܥܪܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܐܢܐ̈ ܇ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܥܩܒܐ ܗܘ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܬܪܣܝܬܐ ܥܒܝܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ . ܘܣܩܘܒܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܓܒܘ ܠܗܘܢ ܘܡܫܬܝܐ ܕܡܝܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ ܛܟܣܐ̈ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܡܬܦܠܚܝܢ . ܗܠܝܢ ܘܒܥܠܬܐ ܗܕܐ ܥܠܝ ܠܣܥܘܪܝܗܝܢ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܢܡܘܣܐ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܟܘܠܗܝܢ ܕܝܠܢ ܟܣܝܢ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ . ܘܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܫܘܥܒܕ . ܘܠܐ ܡܠܝܘܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ . ܗܝ ܕܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܣܒ .
PhiloxMab:Disc ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܪܝܐ ܪܓܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗ̇ ܆ ܘܟܢ ܡܫܪܝܐ ܕܬܬܟܬܫ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܘܬܗ ܕܦܓܪܐ . ܦܗܝܐ ܕܪܥܝܢܐ . ܥܘܗܕܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܒܗܝܢ ܐܠܦܢ ܦܘܠܘܣ . ܕܠܟܐܢܐ̈ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܡ . ܘܒܥܠܬܐ ܗܠܝܢ . ܕܢܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܨܒܝܢܢ .
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܪܓܐ̈ ܘܡܘܫܚܬܐ̈ ܘܡܘܠܕܐ̈ ܇ ܐܝܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܇ ܠܙܘܥܐ̈ ܚܝܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܕܪܘܚ .
PhiloxMab:Disc ܒܙܒܢܐ ܕܡܫܠܡ ܗܘܐ ܒܗ ܓܡܝܪܘܬܐ ܡܬܡܠܠܢ ܗܘܝ̈ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܡܝܐ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܝ . ܐܠܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ .
PhiloxMab:Disc ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܬܐܟܘܠ ܡܢܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܠܐ ܐܟܠܘ ܐܒܗܝܟ̈ . ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܐ ܗܘܝܐ ܡܪܕܝܬܟ . ܟܕ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܘܝܬ ܕܬܚܙܐ .
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܥܐܠܢ̈ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܚܫܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܢܐ ܘܥܒܝܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܘܕܘܘܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܆ ܡܚܘܝܢ ܠܥܠܡܐ ܕܫܒܝܚ . ܘܡܝܬܪ ܒܟܠ ܗܠܝܢ ܒܣܝܘܬܐ ܘܫܝܛܘܬܐ ܆ ܘܠܘܬܗ ܚܙܬܐ ܕܓܐܝܘܬܐ ܘܕܐܝܩܪܐ .