simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ X ܡܬܚܙܐ ܕܐܡܪܚ ܘܗ̣ܦܟ ܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܆ ܗܐ ܡܬܥܫܩܝܢ ܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ . X¹ XX ¹ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܆ ܐܘܣܦܘ ܥܠ ܗܘܝܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܗܘܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܆ ܘܐܬܒܣܕ̇ ܘܐܬܒܪܢܫ . ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥܘ ܕܡܢ ܐܝܟܘ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢ ܕܠܐܠܗܐ̣ ²⁵ܠܐ ܐܝܬ . ܠܐ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܢܣܒ ܡܢܗ ܇ ܐܘ ܒܐܕܫܐ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܒܪܘܝܘܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܘܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܣܥܪܝܢ ܆ ܡܦܚܡܝܢ ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܩܪܘܗܝ³⁰ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܇ ܟܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐܢܫܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܗܕܡܐ̈ ܚܪܢܐ̈ ܇ ܡܗܦܟܝܢ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ . ܗܠܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܛܥ̇ܡ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗ̇ܘܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܩܒܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܬܬܠܡܕ ܗܠܝܢ ܆ ܫܡܗܐ̈ ܘܩܠܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܡܛܠ ܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢܗܝܢ ܥܡܠ ⁴ܠܡܚܘܝܘ ܆ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ¹⁰ ܐܪܝܢܘ̈ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܣܝܡܢ ܒܪܝܫܐ ܕܟܬܒܗ ܕܝܘܚܢܢ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܕܡܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܡܫܬܠܗܒ ܗܘܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܩ̇ܕ ܣܢܝܐ . ⁸ܡܬܚܘܝܢ ܗܘܝ̈ ܓܝܪ ܒܗ̣ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܡܘܢ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ : ܘܠܐ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ : ܡܨܐ ܗܘܢܐ ܠܡܕܪܟܘ ܗܠܝܢ ܠܟܠܡܕܡ ܕܫܚܝܡ ܇ ܘܕܢܝܬܐ ܠܓܠܝܢܐ ܠܟܠ ܐ̇ܝܕܐ ܕܡܟܣܝܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܘܐܠܝܗܘܢ̈ ܩܛܝܢܐ̈ ܘܥܡܝܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܬܘܒ ܟܬܪ ܠܘܬ ܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܬ̣ܠ ܬܚܘܝܬܐ¹⁰ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܡܬܩܒܠܢ̈ ܐܦ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ̣ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܫܛܝܘܬܐ . ¹⁵ܘܡܢܘ ܕܒܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܇ ܘܩܕܡܝܬܐ̈ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܬܚܬ ¹⁵ ܪܗܛܝܢ ܆ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܠܪܘܡܐ ܡܥܕܐ ܠܡܣܩ . ܪܓܝܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܩܛܝܢܐ . ܝܩܝܪܐ̣̈ ܘܩܠܝܠܬܐ . ܪܕܝܐ̣̈ ܘܦܪܘܚܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܝܘܒܠܐ ܒܠܚܘܕ ܪܗܛ ܠܘܬܢ ܆ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܢܡܘܣܐ ¹⁰ܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܠܥܡܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܗܫܐ̣ ܒܝܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܫܘܥ . 108ܘܫܦܝܪ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܩܕܡܝܬܐ̈ ܐܬܝܗܒ̣ ܒܝܕ ܫ ⁵ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܡܘܫܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢܢ ܢܣ̣ܒ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘܐ ܒܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܆ ܘܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܆ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܣܝܒܪ ܒܒܣܪ ܡܛܠܬܢ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܗ̣ܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܠܒܪ ܚܙ . . . ܝܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܝܫ : ܘܐܬܪܒܝܘ ܒܕܘܒܪܐ ܡܠܐܟܝܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܐܡܬ ܡܡܪܝܢ̈ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐẌ ܕܐܝܬ ܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܘܡܫܪܪܐܝܬ . ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܙܝܥܢ̈ ܐܘ ܡܫܬܚܠܦܢ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܢ̈ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܆ ܣܟ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ . ܗܠܝܢ ܚܙ . . . ܝܐ ܀ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ .