simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܢܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܡܪܢ : ܟܕ ܝܗܒ ܦܟܗ ܠܡܢ ܕܡܚܐ ܠܗ : ܘܡܡܠܠ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܬܪܝܡ ܗܘ . ܕܥ ܗܟܝܠ ܚܫܐ̈ ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܀ ( 2 )
LiberGrad ܕܝܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܡܣܛܝܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܕܐܙܠܐ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܗܠܝܢ ܒܗܘ ܥܠܡܐ : ܘܠܐ ܥܐܠ ܐܢܬ ܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܀ ( 2 )
LiberGrad ܕܝܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܡܗܠܟܝܢ ܠܘܥܕܗ ܕܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܥܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܚܬܐ̈ ܀ ( 35 )
LiberGrad ܕܝܢ ܣܗܕܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܘܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܪܢ ܘܫܠܝܚܘܗܝ̈ : ܣܓܝ ܝܪܒܝܢ ܘܡܫܬܒܚܝܢ ܥܡ ܡܪܢ ܀ ( 6 )
LiberGrad ܐܢܘܢ ܚܫܐ̈ ܘܕܕܡܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܠܡܢ ܕܠܐܛ ܠܟ ܗܠܝܢ . ܥܕܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܘܬܐ ܡܬܐܠܨ ܡܢ ܕܚܐܫ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܀ ( 7 )
LiberGrad ܕܝܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܟܢ ܡܣܬܪܚܝܢ : ܐܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܗܘ ܥܠܡܐ ܕܫܪܪܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܀ ( 7 )
LiberGrad ܗܟܝܠ ܨܢܥܬܐ̈ ܡܨܛܢܥ ܒܝܫܐ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ : ܗܠܝܢ ܘܫܠܡܐ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܀ ( 8 )
LiberGrad ܐܢܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ : ܘܕܝܢܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܚܘܢ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ : ܟܕ ܠܐ ܓܪܬ : ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܠܐ ܠܡܪܢ ܘܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
LiberGrad ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܡܪܢ ܘܡܠܝܢ ܡܢ ܪܘܚܗ ܘܐܬܕܟܝܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣܘܓܐܗ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܬܚܫܚ ܒܗܘܢ .
LiberGrad ܕܝܢ ܩܕܡ ܕܢܦܣ ܠܗ ܕܢܙܕܘܓ : ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܐܕܡ ܕܐܠܦܗ ܒܝܫܐ : ܗܠܝܢ ܕܢܚܬܗ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ : ܘܢܬܕܡܐ ܒܚܝܘܬܐ̈ .
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܩܛܠܝܢ : ܠܐ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ : ܘܢܦܪܫܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ .
LiberGrad ܕܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܫܒܝܠܐ̈ : ܦܝܫܝܢ ܠܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܐܚܕܐ ܒܚܕܘܬܟ ܘܐܫܬܒܚ ܘܐܦ ܒܝܪܬܘܬܟ .
LiberGrad ܡܦܩܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܢܦܩܢ̈ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢ ܡܫܦܥ ܐܢܫ ܕܡܗ ܐܘ ܦܐܥ ܠܗ : ܚܝܒ ܗܘ ܕܡܐ ܕܐܫܕ .
LiberGrad ܐܢܘܢ ܕܡܬܕܟܐ ܠܒܗܘܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܡܚܒܝܢ ܠܟܠܢܫ : ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܐܕܡ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܚܛܐ ܘܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܪܘܝܗ .
LiberGrad ܕܝܢ ܡܙܡܢܐ̈ ܕܐܫܬܐܠܘ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܫܬܐܠܘ ܡܢ ܡܐܬܝܬܗ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܢܐܙܠܘܢ ܠܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܪܢ .
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܕܪܫܝܢ : ܕܚܕ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܚܕܐ ܗܝ ܗܠܝܢ ܠܥܠ ܝܗܒܐ ܠܗ ܕܢܬܥܠܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܪܫܝܥܐ̈ ܝܗܒܐ ܠܗ ܕܢܚܘܬ .
LiberGrad ܠܡ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܗܘܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܐ : ܡܚܘܝܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܘܪܓܝܓ ܕܢܚܙܐ .
LiberGrad ܕܝܢ ܪܘܚܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܩܛܠܢ̈ ܒܝܕ ܐܫܘܦܐ ܐܘ ܒܝܕ ܚܪܫܐ : ܗܠܝܢ ܕܢܛܪ ܐܢܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܓܘܣ ܒܐܠܗܐ ܕܚܠ ܗܘܐ ܕܢܠܘܡܗ .
LiberGrad ܐܢܘܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܗܪܟܐ ܒܡܢܝܢܐ : ܐܝܬܝܗ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܝܘܕ : ܕܗܘܐ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ܒܡܢܝܢܐ ܕܣܝܡܝܘܢ .
LiberGrad ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܗܠܝܢ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ ܕܢܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ .