simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܆ ܒܫ̇ܪܒܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܒܥܘܗܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܥܠܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܒܕܫܢ̣ܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܘܥܠ ܫܪܒܐ̈ 1ܕܕܐܝܟ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܗܠܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X ܒܬܪ 1ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܩܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ 2ܕܩ̣ܥܘ ܠܗ ܡܛܠ ܐ̇ܪܝܢܐ̈ ܇ ܐܬXܒܫ ܠܗ̣ ܛܒ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܬ̇ܐ̣ܪܒ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ 1ܥܡ
JnEph:EccHist ܂ ܪܝܫܐ ܩܕܝXܝܐ ܆ ܕܥܠ ܫ̇ܘܪܝX ܕܝܠX ܕܝܝܦ̣ܪܐ ܂ ܕܬܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬ ܐ ܆ Xܕܐܝܬ̣ ܒܗ ܪܝܫܐ̈ ܚܡܫܝܢ ܘܫܬܐ ܆ X 2ܕܐ̣ܝܬܗܘܢ̣
JnEph:EccHist ܂ ܘܒܗܘܢ ܡܬ̣ܬܪܣܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܘܒܗX ܬܘܒ ܒܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܐܣܓ̣ܝ ܐܠܗܐ ܠܝܪܩܐ ܬܡܝܗܐ ܚܣܐ̈ 3ܝ- ܘܡܠܦܘܢܐ̈ 2ܘܕܐܝܟ
JnEph:EccHist ܡܬ̇ܓܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܢܛ ܂ ܪ ܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܬ̇ܝܕܥܢ̈ ܠܐܢܫ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ̇ܝܢ̈ 1ܗܘܝ̈ ܘܐܦ Xܠܐ ܚܕܐX 2ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܥ̣ܗܕܢ ܐܢܘܢ ܀ ܟܢܘ̣ܫܝܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒ̇ܗ̇ · ܝܝ ܕܡܬ̇ܩܪܐ̣ ܩܘܢܕܘܒ̣ܘܕܘ 2ܩܘܢܕܘܒܘܕܝܛܐ̈
JnEph:EccHist ܕܟܕ ܫܡ̣ܥܘ ܐܢܘܢ ܠܬ̇ܘܪܨܐ̈ ܆ ܐܬܪܗ̣ܒܘ ܘܙܥ̣ܘ ܆ ܗܠܝܢ ܘܒܪ ܡܠܟ̣ܗ ܝܘܚܢܢ̣ ܘܠܫܪܟܐ ܕܟܠܗ ܣ̣ܢܕܪܝܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܂ X
JnEph:EccHist ܆ ܗܦ̣ܟܘܢ ܩ̇ܥܝܢ ܠܗ ܂ ܕܡ̣ܚܕܐ̣ ܬ̇ܐ ܝ ܦܘ̣ܩ ܥܡܢ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝ̣ܕܐ ܇ ܘܢܘ̇ܩܕܘܢ ܦ̣ܪܛܘܪܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܒܬܪ Xܘܒ
JnEph:EccHist ܝܥܡ ܣܓܝ ܐܬ̈ ܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܫܡ̣ܥ ܗܘܐ ܆ ܕܢܚ̇ܘܐ ܝܥܠ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܟ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܕܒܐܠܟ̣ܣܢܕܪ·ܐ ܡܬ̇ܝܥܠܠX ܐܢܬ ܂ ܟܕ Xܝܢ
JnEph:EccHist ܬܡ̣ܗܐ ܐܚ̣ܕ ܠܟܠܢܫ ܀ XܝXܝX XXܠXܝX ܘܝXXܒXܥX ܆ ܕܥܠ ܗܠܝܢ XX X Xܡܫܬ̇ܘܬܦܝܢ ܠܗܘܢ ܇ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܚ̣ܪܡܘ ܂ XܝܥܠX
JnEph:EccHist X X ܂ ܐܬ̣ܝܕܥ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܐܬ̣ܚܡܬܝ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܥ̣ܠܘ̣ܢ ܗܠܝܢ Xܐܦ ܣܥ̣ܪ ܒܚܪܬܐ ܀ XܝܫX XܝXܘܘXܝX ܘXXܢܝX ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ Xܟܕ
JnEph:EccHist ܠܡ̇ܠܟܗܘ ܟܕ X X ·- ܆ ܕܐ̣ܕܪܟ̣ ܡ̣ܚܕX ܢܥ̣ܒܪ ܐܡ̇ܪܐ ܇ ܕܡܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܚܕܐ ܟܙXܒܘ ܘܐ̇ܘܕܥ̣ܘ ܟܠܗ·ܢ ·X
JnEph:EccHist ܕܡܢ̣ܝܚܢ̈ ܠܐܟ̇ܠ ܩ̇ܪܨܐ ܝܬ̇ܝܪ ܡܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܀ ܐ̇ܥܒ̣ܕ ܗܠܝܢ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗ̣ܪܬܐ̈ ܘܡܨ̇ܘܬܐ̈ ܘܨ̣ܘܚܝܬܐ̈ ܇ X ·ܘܟܠܗܝܢ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܘܕ ܢܐ ܚܕܬܐ ܡ̣̇ܠܟܐ ܕܐܠ̣ܘܕܐܘܣ̈ X ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܬ̇ܓܢܒܪ̣ ܘܐܬ̇ܥܫܢ ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܥܡܢ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܣܒܐ ܫܦ̣ܝܐ ܝܥܩܘܒ ܇ ܠܐ ܫ̇ܒܩܝܢ ܗܠܝܢ ܠܘܬܟ ܫ̇ܪܟܐ ܚܝ̇ܒܘܬܐ ܆ ܘܗܟܢܐ̣ ܐܢܐ ܚܠܦܝܟ ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܐ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ̣ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܥܣܪ̈ ܐܓܪܬܝ̈ ܕܠܘܬ ܛ ܂ ܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܪܚ̇ܝܩܢ̈ ܘܢܘX ܪܝܢ̈ ܡܢ X ܛܟ̣ܣܐ ܕܘ̇ܠܝܬܐ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ ܗܘܦܛܘ̈ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܝܘܚܢܢ ܘܦܛܪܘܣ̣ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܙܝܘ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܘܩܡ̣ܘ ܒܫܪܪܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܐܣ̣ܒܪܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܦܝ̣ܠܣܘܦܝܢ̈ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܪܒܐ ܕܢܘ̇ܬܫܐ̈ ܕܢܬ̇ܫܘܢ ܘܥ̣ܒܕܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܛܪ̣ܝܬܝܛܐ̈ ܀
JnEph:EccHist ܕܟܕ ܫܡ̣ܥܘ̣ ܐ̇ܗ̣ܠܘ ܒܗܘܢ ܘܒ̇ܣܪܘ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܆ ܥܡ ܛܡ̣ ܟܣ̣ܪܘܢ ܡ̇ܪܙܒܢܐ ܂ ܚ̣ܙܘ ܢܦܫܟܘܢ ܀