simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܀ ܕܒܫܢܝܐ̈ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܬ .
IsaacAnt:memHom ܬܒܥܬ̥ ܫܒܪܘܬܐ : ܘܗܠܝܢ ܦܢܝܬ̥ ܝܕܥܬܐ ܀ ܕܐܠܗܐ ܒܩܘܫܬܐ ܗܠܝܢ ܪܕܐ ܀ ܘܐܢ ܡܪܕܘܬܐ ܗܝ ܕܫܠܡܐ : ܐܝܬ ܗܘ ܠܢܓܕܘܗܝ̈ ܒܘܝܐܐ .
IsaacAnt:memHom ܢܫܐ̈ ܚܐܪܬܐ̈ : ܕܙܟܝ̈ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܫܝܥܐ̈ ܀ ܗܘܐ ܨܘܡܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܢܗܘܐ ܨܘܡܟܝܢ ܐܝܟ ܕܐܣܬܝܪ : ܘܨܠܘܬܟܝܢ ܐܝܟ ܕܝܗܘܕܝܬ .
IsaacAnt:memHom ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ : ܕܐܦ ܝܕܘܥܐ̈ ܐܫܬܪܓܠܘ ܀ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܝܘܡܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܫܡܥ ܕܟܬܝܒܢ̈ .
IsaacAnt:memHom ܠܒܘܚܪܢܐ ܠܐ ܫܐܠ : ܚܢܢ ܠܫܐܕܢܐ̈ ܫܐܠܝܢܢ ܀ ܟܕ ܥܨܐ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܒܦܘܪܫܢܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܝܩܪ : ܘܡܢ ܡܪܗܘܢ ܝܠܕܐ ܫܐܠ ܗܘܝ̈ .
IsaacAnt:memHom ܡܬܚܕܬܢ̈ ܒܗܕܐ : ܕܝܘܡܢܐ ܒܩܠܗ ܬܫܡܥ ܀ ܐܣܝܐ ܡܒܣܒܣ ܗܠܝܢ ܒܪ ܝܘܡܗ ܀ ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܒܪܗ ܥܘܬܩܐ : ܢܫܟܚ ܚܝܐ̈ ܘܚܘܕܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܟܠܗܘܢ ܡܘܟܟܐ̈ : ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܨܝܪܝܢ ܒܢ ܀ ܘܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܠܚ ܀ ܘܚܠܦ ܣܕܪܐ̈ ܥܠܝܐ̈ : ܩܥܘ ܐܘܫܥܢܐ ܝܠܘܕܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܐܒܗܐ̈ ܕܝܘܡܢ : ܠܗܘܢ ܗܘ ܬܒܥܝܢ ܐܝܩܪܐ ܀ ܛܒ ܠܐܒܐ ܘܠܐܡܐ ܗܠܝܢ ܀ ܝܥܩܘܒ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܦܩܕ ܗܘܐ : ܕܠܐܠܗܐ ܢܝܩܪܘܢ ܠܘ ܠܗ .
IsaacAnt:memHom ܟܠܗܘܢ ܟܪܘܙܐ̈ : ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܒܣܝܡܘܬܟ ܀ ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܒܛܠܝܡܘܬܗܘܢ ܛܠܝܡܘܬܟ : ܐܝܟ ܕܒܣܦܪܐ̈ ܡܩܪܝܢ ܠܟ .
IsaacAnt:memHom ܕܬܢܢ ܡܬܚܙܝܢ̈ : ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܫܘܠܡܗܝܢ ܀ ܘܟܠ ܕܟܣܐ ܗܠܝܢ ܀ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܝܢ : ܠܛܘܒܐ̈ ܕܬܡܢ ܡܬܝܗܒܝܢ .
IsaacAnt:memHom ܢܬܚܫܒ ܐܚܝ̈ . ܘܥܠ ܗܘ ܛܒܐ ܬܗܘܐ ܠܢ : ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܗܘ ܡܚܛܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬ : ܟܠܝܠܐ ܠܡܢܘ ܥܬܕ ܣܡ ܀ ܚܣ ܠܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ :
IsaacAnt:memHom ܬܓܡܐ̈ ܕܟܠ ܢܫܡܐ ܀ ܡܐܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܦܓܪܝܗܘܢ̈ : ܕܒܗܘܢ ܗܠܝܢ : ܒܦܬܘܪ ܡܠܟܐ ܡܩܝܡܝܢ ܠܗ̇ . ‏ ‏ܦܥܠܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܒܒܪܝܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܐܝܬܝܬ̥ ܠܡܨܥܬܐ . ‏ ‏ܘܠܘ ܚܪܝܢܐ ܐܥܝܪܬ̥ : ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܬ̥ ܗܠܝܢ ܗܝ ܘܕܚܘܒܐ : ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ ܘܒܨܬܐ ܀ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܕܪܫܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܡܪܬ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܀ ܐܪܙܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܕܦܘܪܫܢܐ : ܘܛܘܦܣܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܐܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܟܢܝܢ ܗܘܘ . ‏ ܡܫܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܬܪܝܨܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܒܕܘ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܒܡܠܬܐ ܕܟܠܝܢܐ : ܬܢܢ ܗܠܝܢ ܐܘܒܕ : ܕܒܗܕܡܘܗܝ̈ ܟܣܝܐ ܗܘܬ ܀ ܒܛܘܡܐܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܘܘ :
IsaacAnt:memHom ܕܬܢܢ ܝܗܝܒܢ̈ . ܒܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܡܬܝܗܒܢ̈ : ܟܣܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܠܚܡܐ : ܕܐܦ ܛܠܘܡܐ̈ ܣܒܥܝܢ ܠܗ ܀ ܠܕܡܨܠܐ ܘܠܕܠܐ ܡܨܠܐ :
IsaacAnt:memHom ܓܝܪ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܀ ܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗ ܐܦ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܘܗܒܬܐ ܒܣܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܥܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܒܥܐ ܠܚܡܐ . ܠܕܫܟܝܚܢ̈ ܢܫܕܐ ܢܦܫܗ :
IsaacAnt:memHom ܛܟܣܐ̈ ܠܝܘܬܪܢܢ ܀ ܚܕܘܪܐ ܕܡܪܝܡ ܩܠܗ : ܡܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܫܬܒܚܐ : ܒܝܕ ܚܕܘܪܐ̈ ܘܡܣܟܢܐ̈ . ܕܚܟܡܬ ܐܠܗܐ ܣܡܬ :
IsaacAnt:memHom ܠܡ ܗܐ ܟܗܝܢܝܢ ܀ ܘܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܕܟܝܬ̥ ܠܒܝ : ܘܐܫܝܓܬ̥ ܗܠܝܢ : ܘܥܫܝܢ ܒܚܝܠܐ ܟܠܕܝܐ . ‏ ‏ܩܒܘܠܝܗ ܕܢܒܝܐ ܥܠܝܗܘܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܫܩܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܡܕܒܚ ܩܘܕܫܐ : ܒܢܕܪܐ̈ ܝܩܕܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܕܫܘܗܝ ܥܡܡܐ̈ ܪܫܝܥܐ̈ . ‏ ‏ܘܐܗܦܟ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ :