simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܠܐ ܕܟܝܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܚܪܫܐ̈ ܘܡܨܠܠܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܒܗ ܗܠܝܢ ܫܝܢܐ X ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܫܠܡܘܬܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܐܘ ܐܢ ܐܦܠܐ 0
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܦ ܥܠܬ ܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܓܕܫ ܠܟܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܡܠܐ̈ ܕܚܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܂ ܘܐܘܣ̇ܦܬ ܕ ܢ ܥܠ X
IšoAdiab:Epist ܐܝܢ ܃ ܡܥ̇ܘܟ ܠܟܘܢ ܙܒܢܐ ܒܣܩܘܒܠܘܗܝ̈ X ܗ ܘ̣ܝܬܘܢ ܚ̇ܫܝܢ ܗܠܝܢ ܕܦܐܐ ܠܗ ܡܢܨܢܢ̈ ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ · X ·
IšoAdiab:Epist ܠܡ ܕܒܡܠܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܂ ܂ ܝ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܝܬ ܥ̇ܒܕ ܃ ܘܚ̇ܝܐ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ·
IšoAdiab:Epist ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܕ ܕܐܟܬܘ ܠܚܣܝܘܬܟ ܗܘܬ ܠܝ ܥܠܬܐ ܃ ܐܠܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܚܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܦܓܪܐ ܩܕ ܡܡܝܬܢܗ 1ܕܡܘܬܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܐܦܢ ܠܘܬܝ ܠܐ ܐܬܡܛܝ ܒܕ ܟܠܘ ܐܢܝܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܕܥܪܨܘ ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܝ ܠܚܠܫܐ ܒܓܘ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܡܠܘܐܐ ܕܚܕܘܬܐ ܐܘܫܛܬ̇ ܂
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܬܗܪܐ ܐܚܢ ܠܕܡܬܒܝܢܝܢ1 ܒܗܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܃ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܪܛܝܩܐ ܠܥܡܐ ܐܪܬܕܘܟܣܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܝ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܡ̇ܝܬܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܃ ܟܠ ܛܘܒܐ ܡܬܝܩܪܢܐ ܕܒܟܠ ܂
IšoAdiab:Epist ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܃ ܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܐ ܟ ܕܠܕ ܪܐ ܩܢܐ ܗܠܝܢ ܕܨ̇ ܘܕܝܪܐ ܬܫܬܡܫ ܕܝܪܐ ܬ ܘܬܩܢX·-ܬ ܐ ܟ ܙܕ ܕܕܝܪܬܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܢܦܨܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܘ ܩ̇ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܕܪܝ̈ ܥܕܬܐ ܐܪܡܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܒܕܘܝܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܗܟܝܠ ܣ̇ܥ̣ܪ ܒܒܝܬܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܛܘܥܝܝ ܕܚܣܝܪܘܬ ܗܠܝܢ ܂ ܗܝ̇ ܕܡܢܗ̇ ܗܘܝ̈ ܒܝܫܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܥܠܡܐ ܕܠܚ ܂
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܃ ܠܘ ܐܚܪܬܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܛܢܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢܝܢ ܂ ܡܣܬ ܕܬܬܡܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܝ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܒܠܚܘܕ ܕܒܕܪܝ̈ ܥܕܬܐ ܐܪܡܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܒܕܘܝܘܬܗ ܗܠܝܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܓܙܝ ܒܟܠ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢ̣̇ܩܬܐ ܕܡܥܩܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܚܢܢ ܕܣܕܘܡ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܣܝܡܝܕܐ ܥܕܬܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܒܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܂
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫ ܠܟ ܃ ܕܬܢܝܢܘܬ ܬܚܫ ܒܐܓܪܬܟ ܕܠܘܬܝ ܐܝܟ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܃ ܚܪܝܦܘܬ ܙܘܥܐ ܕܠܘܬ ܣܘܥܪܢܟ ܐܩܢ̣ܝܬ ܒܚܝܠܐ ܕܦܝܣܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܠܐ ܐܡܐܢܘ ܡ̣ܢ ܕܠܡܨܠܝܘ ܥܠܝܢ ܝ ܒܡܣܩܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܘܬܦܐ ܕܥܡܠܝܟ̈ ܂ ܫ̇ܐܠܝܢ ܒܫܠܡܟ ܟܠܗܘܢ ܩܕܫܐ̈ ܕܬܢܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܐܬܕܟܪܘ ܐܘ ܛܘܒܢܐ̈ ܘܕܥܘ ܛܒܐܝܬ ܂ ܕܟܠ ܒܝܫܬ̇ܐ ܕܐܫܬܕܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܫܘܘܙܒܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܐܟܣܘܪܝܐ ܘܡܘܬܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܣܕܩܘ ܂ ܘܒܥܝܪ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܦܪܝܫܝܢ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܢܐ̈ ܘܠܘܠܝܢܣXܠܐ̈ ܘܡܪܩܝܘܢܐ̈ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܢܦ̣ܩܘ ܒܒܥܬܗܘܢ ܝ ܢܦܝXܠܐܝܬ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܃ ܗܠܝܢ ܕܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܬܝܗܘܢ ܘܡܬܐܡܪܝܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܕܝܘܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܂ ܛܝܒܘܬܗ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܪܘܫܥܐ ܘܥܘ̣ܠܐ ܘܢܢܛܝܬܐ ܂