simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings : X1ܒܗܠܝܢ X² . X2ܕܡܬXܓܫܝܢ̈ : X1ܡܢܪܓܫܢ̈ X ܕܚܘܒܐ ܗܠܝܢ : XX2ܣ̇ܬܪܗܒ X . X1ܝܠܝܐ̈ : ܓܠܝܐ̈ X X2ܒܝܙ .
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܐܡܪ̣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܬ̇ܡܠܠܢ ܡܘܗܒܬܗ̈ . ܘܕܫ̇ܠXܗ ܬܘܒ̣ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ Xܥ .
DionAr:MystWritings ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܟܠܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘܐ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܪܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ .
DionAr:MystWritings ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̣ܨ ܛܠܝܘ ܠܘܬ ܗܘܠܐ : ܘܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܫܚܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܝܐܒ ܠܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ .
DionAr:MystWritings ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܣ̇ܓܝ ܟܘܢܝܐ̈ ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ̣ ܘܐܝܟ ܥܬܝܩ ܝܘẌ .
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܚܕ ܬ ܓܡܐ ܆ ܡ̣ܨ ܝܐ ܗܝ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ( 2¹2 ) ܒܪܢܫܐ ܕܕ̇X ܠܝܘܩܢܐ ܕܝܠܗ ܐܡܪ ܝܢܢ .
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܡ̇ܥܠܝܐܝܬ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈· ܬܣܒ ܗܠܝܢ ¹ܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ̈ . ²ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܝܕܥܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ .
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܐܡܪ̇ܐ ܟܒܪ ܡܠܬܐ ܆ ܟܕ ܡܒ̇ܚܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܡܫ . ܡ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܛܒ̇ܐ . ܀ ܀ 19ܐ̣̇
DionAr:MystWritings Xܐܝܬܝܗܝܢ dd 7ܝ XX 1dd 2dd 77ܐܝܠܝܢ Xܐܝܬܝܗܘܢ ܝX XX X ܗܠܝܢ Xܐܝܬܝܗܝܢ XX220 21 XX 221 20ܝX XX X 4 29ܟܠܗܝܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ̈ X XX X 3⬩dd 11XX 1⬩2 X142dd 14ܠܬܐܘܪܝܐ̈ . ܗܠܝܢ 8ܝX XX 1dd 8dd 3ܒXܐܘܙ̈ ܝX ddܝX XX X 8⬩dd 2ܒܟܘܢܝܐ̈
DionAr:MystWritings ܟܕ |ܡܫܬ̇ܩܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܚܣܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ²¹⁶ܕܚܝܐ̈ ܩܢܢ̈ ܚܝܝܗܝܢ̈ . ܝ 32ܕܗ̣ܢܘܢ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܢܒܥ̣ܐ ܆ ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܚܢܢ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܒܟܝܢܗ ܘܒܚܝܠܗ ܕܡܕܥܗܘܢ ܕܒܐ̇ ܒܐܠܗܐ ܀ 3ܥܡ
DionAr:MystWritings ܕܡܫܬܚܢܢ̈ ܐܘ ܩܪܢ̈ ܆ XܐܘX ¹⁵⁹ܟܕ ܡܪ ܚܩܐ ܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܥܠ ܩܪܝܪܘܬܐ : ܗܕܐ XX 21ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ |ܕܐܝܬܝܗܝܢ :
DionAr:MystWritings ܕܡܬܝܕܥܢ̈ ܒܗܘܢܐ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܒܝܠܬܐ ܘܒܛܒܥܐ ܗܠܝܢ X5ܒܦܩܝܩܬܐ̈ · X1ܡܢ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܠܪ̈ ܓܫܐ :
DionAr:MystWritings ܫܘܬܦܘܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܡܪ̣ܡܪܡ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܘܬܦܢ̈ ܥܡ ܗܠܝܢ :
DionAr:MystWritings ܕܣܓܝܐܢ̈ ܒܛܒܬܐ̈ ܠܘܬܗ̇ܡܬܟܠܝܐ ܆ ܐܠܐ ܡܬܡܬܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܪܦܫܝܛܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܐܘܣܝܣ̈ :
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ : ܘܗܠܝܢ ܕܕܡܪ ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܆ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܓ̇X :
DionAr:MystWritings ܕܡܫܘܕܥܢ̈ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܝܩ̇ܪܘ ܆ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ( 230 ) ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠXܣ̇ܩܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܡܠܐ̈ :
DionAr:MystWritings ܕܩܕܝܡܢ̈ ܘܪܫܝܢ̈ ܇ ܡܫܘܕܥܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̈ ܕܥܠܡܝܢ . ܘܬܘܒ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܕܡܝܢ̈ |ܠܗܠܝܢ . ܙܒܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܦ X
DionAr:MystWritings XX 5ܪܘܚܐ ܩXܝܫܐ : X1ܪܘܚܐ X ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܓ̇X . ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܗܠܝܢ . ܪ . ܗܪܐ ܠܘ X² X5̇ܒܙ . ܐ : X1ܝܒ . . . Xܐ X X5ܒܗܠܝܢ : X1ܝX