simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܐܢܫܝܬܐ̇̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܗܟܢܐ ܒܫܡܝܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܥܡܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ̇ ܂ ܘܡܕܒܪܢܐܝܬ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ 0ܝ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܡܣ̣ܒܪܝ̣ܢ ܂ ܘܟܗܝܢܘܬ ܐ̣ ܡܫ̣ܢܝܬ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܠܐ ܡܣܬܟܝܢܐܝܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܃ ܘܠܘܬ X
Cyr:ComLuke ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܗܟܝܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܟܕ ܐܬܗܦܟ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܚܙܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܐܢܬܘܢ̇ ܂ ܘܫܡܥܝܢ X
Cyr:ComLuke ܕܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܡܘܒܠܢ̈ ܠܟܘܢ ܂ ܟܬܝܒ XX XX ܓܝܪ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟ ܕܦܐܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܡܪܝܢ ܃ ܚܘܝܚܐܝܬ ܂ ܝXX ܂ X X0ܩܒܠܘ
Cyr:ComLuke ܕܚ̇ܙܝܢ ܐܬܘܢ ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ̣ ܂ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܘ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘ̣ܕܝܗܘܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܛ ܂ ܘܒܝܗܝܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܚܙܝܢ̈ XX
Cyr:ComLuke ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܠܡܬܪܨܘ ܝXܙ ܘXX Xܝܝ-
Cyr:ComLuke ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗܘܢ ܐܘܣܝܐܝܬ ܂ ܕܐܝܟ ܐܝ̇ܟܢ ܂ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܪ ܗܠܝܢ ܂ ܫܘܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܂ Xܟܠܗܝܢ
Cyr:ComLuke ܕܗܪܟܐ ܩܝ̇ܡܝܢ̣ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܘܬܐ̇ ܂ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܀ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ̈ ܡܢ · Xܝ ·
Cyr:ComLuke ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܡ̇ܢܣܐ ܕܢܢ̇ܗܪ ܂ ܚܐ̇ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܢܝܫܐ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܒ ܝX ܐܬ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܂ ܐܪܐ ܝܕXܝ ܐܢܬ̣ ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܬ ·
Cyr:ComLuke ܒ̇ܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ ܂ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܝX ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܂ ܠܥܠܡ̣ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀
Cyr:ComLuke ܡܪܫܘܬܐ̇̈ ܕܬܪܝܥܘܬ ܦܘܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܒܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܕܝܘܛܐ̈ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܕܡ ܡܘܠܕܢ̈ ܬܡܗܐ ܂ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܠܐ ܦܫܝܩܬܐ̈ ܘܕܦܓܥܐ ܩܫܝܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܃ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐ ܐܬ̇ܝܢ ܂ ܒܪܡ ܒܗܝ̇ ܐܬܒܩܐ ܘܐܬܕܡܪ ܒܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܂
Cyr:ComLuke ܣܘܥܪܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܝܬܪܐ̈ ܃ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐ̇ܬܝܢ ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ ܝ ܕܬܐܡܪ ܠܝ ܥܣܩܘܬ ܐ ܕܒܫܘܥܒܪ ܂ ܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ ܐܦ ܐܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܂ ܕܘܒܪܐ ܦܐܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܘܡܝܬܪܐ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܢܬܚܙܘܢ ܕܣ̇ܥܪܝܢ̣ ܂ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܬܬܢܝܚ ܒܗܝܢ ܐܠܗܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܬܝܪ ܪܘܪܒܢ̈ ܘܩܫܝܢ̈ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܝܬ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܫ̇ܒX ܗܠܝܢ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܡܚܪܪ ܠܢ ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܢ ܟܕ ܐܢܬ ܟܪܝܗ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܂
Cyr:ComLuke ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܝܬܝܪ ܪܙܢܐܝܢ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܫܚܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝX ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܪܐ ܐܡܪܝܢܢ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܡܣܒ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܘܦܐܝܐ ܠܗ ܂ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܝܬ ܐܡܬܝ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܕܣ̇ܓܝ ܒܝܫܢ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܦܪܘܥ̣ ܂ ܟܕ ܠܐ ܥܗܕܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ̣ ܂ ܘܟܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܢ ܚܢܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܢܬܬܐܡܪܢ̈ ܠܘܬܟܘܢ ܃ ܐܝܟ ܕܒܐܣܘܪܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܦܘܫ ܡܢ ܐܣܘܛܘܬܐ ܝX ܕܒܒܣܡܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܬܟܚ ܕܟ̇ܦܢ ܐܢܬ ܂
Cyr:ComLuke ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܂ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܂ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̣̈ ܂