simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܪܕܝܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܪܒܘ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܚܠܦܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܠܘܬ ܚܪ . .
Basil:SyrHex ܕܒܙܒܢ ܡܚܘܝܢ ܬܘܣܦܬܐ ܕܡܪܕܝܬܗܝܢ . ܘܒܙܒܢ ܦܝܫܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܝܦܘ̈ ܫܟܝܚܢ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗ ܒܐܘܩܐܢܘܣ .
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐܐܪܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ .
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ 10 19ܠܐ ܗܘܝ̈ ܗܘܝ̈ . ܠܐ ܓܝܪ |ܡܬܥܒܪ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܣܗܪܐ ܕܡܕܝܚ . ܘܠܐ ܟܘܟܒܐ̈ ܕܡܨܡܚܝܢ ܒܟܘܟܝܬܗܘܢ̈ .
Basil:SyrHex 15 ܓܝܪ ܕܬܢܝܢܢ ܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܝܡܡܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܝܡܐ ܕܝܢ ܚܕ ܗܠܝܢ X 47ܕܡܨܪܝܢ ܠܕܦܠܣܛܝܢܐ . ܘܡܬܚܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܪܒܝܐ .
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܚܠܡܐ̈ . ܘܐܝܟ ܨܒܪܐ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥ . ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܠܡ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐܐܝܬܝܗܘܢ .
Basil:SyrHex ܠܡ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܥܠ ܗܘܠܐ ܗܘ ܠܡ ܡܘܕܥܝܢ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܗܦܝܟܘܬܗܘܢ ܡܗܦܟܝܢ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ .
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܠܡ ܕܦܫܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܩܘܝܘ ܒܐܪܥܐ . ܡܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܕܡܝܐ̈ ܠܡ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ .
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܒܪܝܐ̈ ܠܐܪܩܝܥܐ ܠܡܕܡ ܗܘ ܕܛܡܝܡ ܘܡܠܐ ܡܫܡܗܝܢ ܠܗ . ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܩܫܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܕ̇ ܕܫܒܚܘܗܝ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܥܘܫܢܗ .
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ 20ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܒܥܡܠܐ ܠܡ ܐܡܝܢܐ ܩܝܡܢ ܗܠܝܢ ܡܪܟܒܬܐ̈ ܗܘܦܟܐ̈ ܕܢܦܫܗܘܢ ܩܢܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܝܢܗܝܢ .
Basil:SyrHex ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܗ̇ܘ 98 ܒܪܘܝܐ . ܕܢܣܓܐ ܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܚܘܒܠܐ ܩܠܝܠܐ ܡܝܬܐ ܥܠܐܢܫ . |ܕܠܝܬ ܡܢܗ ܠܡܥܪܩ .
Basil:SyrHex 10ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܕܥܒܕܐ . ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܦܝܫܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܘܠܛܪܘܬܐ . ܕܥܡ ܫܠܝܗܝܢ ܫܘܠܡܐ ܕܣܘܥܪܢܗܝܢ ܡܘܦܐ .
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܗܢܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܢܦܫܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܘܒܠܗܘܢ X0ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܚܛܘܦܬܐ ܘܐܟܠܬ ܒܣܪܐ ܣܓܝܐܐ .
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܐܡܕ̇ ܕܢܚܘܐ ܕܠܝܬ ܒܝܫܬܐ ܒܟܝܢܐ ܒܐ̇ܬܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ .
Basil:SyrHex ܠܢ ܒܫܪܪܐ ܐܬܝܗܒ . ܒܪܫܝܬ ܗܟܝܠܐܡ̣ܪ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ . ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܚܠܦܘܗܝ̈ . ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ 20
Basil:SyrHex ܕܩܕܩܬܐ̈ ܕܐܬܡܠܠ . ܐܢ ܥܠ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܐܢ ܥܠ ܥܩܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܢ . ܐܠܐ ܕܠܘܬ ܫܪܪܗ ܡܩܪܒܢ ܠܢ . ܣܦܩܢ ܠܢ ܓܝܪ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ X
Basil:SyrHex ܡܪܕܝܬܐ̈ . ܘܒܬܘܣܦܬܐ ܬܘܒ ܕܬܪܒܝܬܗ ܫܪܝ ܪܚܫܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܣܗܪܐ ܘܒܪܝܫ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܠܐ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Basil:SyrHex ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܦܫܩ ܒܗ ܡܬܝܕܥܢ . 8ܒܪܫܝܬ ܗܠܝܢ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܐܠܐ
Basil:SyrHex ܗܐ ܓܠܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܕܥܡ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܒܗ 25ܐܬܩܢ . ܦܫܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܐܐܪ ܘܡܢ ܢܘܪܐ . ܘܡܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܝܠܕܢ . ܐܠܐ
Basil:SyrHex ܚܘܫܒܐ̈ ܢܣܒܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܘܬܢ ܟܠ ܐܘܡܢܘܬܐ . ܕܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܛܥܝܬ ܐܢܘܢ ܒܥܘܠܗܘܢ . 25ܕܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐ