simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܦܚܬܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ̈ . ²ܘܥܘܡܩܐ̈ ܘܗ ܣXܝܐܐ̈ ܕܡܕܡܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ¹¹ܒܠܠܝܐ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܣܬܬܢ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ¹ܒܨܚܘܐ .
BarEbr:CandSanc ²⁰ܘܣXܝܐܬܐ̈ ܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܐܠܘ ܒܪܢܐܝܬ ܢܚܘܪ ܒܗܝܢ ܐܢܫ . ܗܠܝܢ ⁸ܐܢܬܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܠܐ . ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܫܡܗ̇ ¹⁹ܐܗܠܝܒܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܣ̇ܥܪܐ ܒܛܝܠ̣ܘܬܐ . ܐܠܐ ܕܒܛܝܠ̣ܘܬܐ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪܐ ܚܐܪܘܬܐ . X ܐܦܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ XXXX2 ܐ .
BarEbr:CandSanc ܐܢܘܢ X ܚܝܐ̈ ³ܕܠܥܠܡ XX X X 303 . ܥܘܢܟ . ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ . . ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ̈ ܬܪܝܢ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܐܘܢܓܠܝܘܢ .
BarEbr:CandSanc ܓܐܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܟ̣ܚ ܐܢܫ ²²⁰ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ² ⁹ ·ܝܢ . . . ܘܗܝ ܕܥܡܐ . ܘܡ̇ܛܥܐ ܠܗܘܢ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ .
BarEbr:CandSanc ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̇ܪ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܦܢܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܗܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܠܐ ܝܐܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܗܘܢܐ ܒܠܘܕ ܡܬܕܪX ܗܠܝܢ ܦ̣ܪܝܫ ܡܢ ܩܢܘܡܘܗܝ̈ . ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ .
BarEbr:CandSanc ܬܠܬ ܕܡܟܬܪܢܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܝܢ ܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܀ ²⁵ ܘܙܕܝܩܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ .
BarEbr:CandSanc X ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܒܕܝܬܘܢ . ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܨܒܬܐ ܚ̇ܝܪܢ . ܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܦܘܠܘܢ . ܡܢܐ ܘܕܡ̇ܢܘ ܢܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ Xܬܪܝܨܐ̈ . ܟܝܐ̈ . ⁴⁵ܫܚܝܩܐ̈ . ܡܪܚܡܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܝܟ XXXXX X X ܢ . . ܫܬܡܥܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ .
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ ¹⁹²ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ̣ܢܢ ܒܢܝ̣ܫܐ ܪܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ . ܐܠܐ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡ . ̇ܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠܢܫ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܕܝܢܐ ܗ̇ܢܘ ܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ X⁶ ܀ ܗܠܝܢ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ . ܟܕ Xܟܠܢ ܩܝܡܝܢ X . ⁶ܗܠܝܢ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ .
BarEbr:CandSanc ܡܪܝܬܐ ܐܫܬܝ̣ܘ ܘܪܘܝ̣ܘ ܀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܠܬ̈ . ܬܠܬ̈ ܗܠܝܢ . ܥܪܒܝܐ̈ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܡܗܘ ܒܗܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܕܢܐܡܪܘܢ .
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ . ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܦܫܩܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܕܝܬܝܩܝ ܚ̇ܕܬܐ . ܗܠܝܢ ܡܥܝܪܢܘܬܐ·ܘܡܢ ܡܣܬܟܠܢܝ̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܣܝܐ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܘܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܗܠܝܢ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ X ¹ܕܚܠܦ ܫܬܬ ܝܘܡܐ̈ ܕܒܐܣܝܠܝܘܣ ܗܟܢܐ .
BarEbr:CandSanc ܟܠܗܘܢ ³⁵ ܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܢ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܆ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ XX 169 ܘܢ ܕܐܫܬܐ X⁴ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܗܟܢܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܕܡܣܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ . ܝ . ܢ ܐܠܘ Xܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝ̣ܫܘܬܐ ܘܓܢܒܘܬܐ ⁹⁸ ܕܘܬ ܫܘܩܪܐ . ܘܓܘܪܦܐ .
BarEbr:CandSanc ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܝ̇ܪܬܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܗܘܝ̈ ܒܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܓܢܒܐ̈ . ܘܠܐ ܪܘܝܐ̈ . ܘܠܐ ܡܨܥܪܢܐ̈ . ܘܠܐ ܚܛܘܦܐ̈ .
BarEbr:CandSanc ܫܪܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ . ܕܕܠܐ ܙܐܦܐ ܡܗܠܟܝܢ ܘܪܚܐ . Xܠܗܐ . ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܕܝܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܏ܩ . . ܛܘܠܝܗܘܢ̈ .
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪܝܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܬ ܗܠܝܢ . ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܫܬܬ ܝܘܡܐ̈ .