simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܗܘܘ ܕܡܫܠܛܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܒܥܒܪ ܢܗܪܐ ܗܠܝܢ يعني اسم مدينة ترجل يعني رَجُلاً ܀ ܫܪܐܨܪ ܘܪܒܡܓ
BarBahl:SyrLex ܕܐܣܬܥܪܢ ܀ </lemmä> ܣܘܢܪܓܝܐ ܒܨ ܙܘܓܢܝܘܬܐ ܀ ܗܠܝܢ ܣܘܢܛܝܟܝ ܫܘܐ ܒܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܀ ܣܘܢܕܩܛܝܩܘ ܦܦܪܓܡܢܐ
BarBahl:SyrLex ܕܡܢ ܛܘܪܐ ܦܣܝܠܢ̈ ܠܒܢܝ̇ܢܐ . ܘܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗܝܬ ܗܠܝܢ ܝܘܪܩܐ الياقوت لاصفر والاخضر ܀ ܟܐܦ̈ܐ̈ ܫܠܡܠܡܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܒܬܪܥܐ ܕܚܢܘܬܐ ܕܢܚܬܘܡܐ̈ ܡܬܐܣܪܝܢ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܩܪܕܠܐ̈ ܗ ܩܕܪܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܡܬܩܪܝܢ ܦܪܣܐܝܬ لويد .
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܒܗ ܒܫܘܡܠܝܐ ܟܢܝܢܝܐ . ܐܘ̇ ܩܝܣܐܝܬ ܘܦܐܪܢܐܝܬ . ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܘܠܟܠܒܣܪ . ܘܙܪܥܘܢܐ̈ ܠܟܠ ܥܣܒ . ܘܢܨܒܬܐ ܠܡܠ ܐܝܠܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܢܗܘܢ منقبة وخاصّيّة وانّما يعنى بالمنقبة ܗܠܝܢ قليلاً ܀ ܛܠܟܣܝܘܡ̈ܛܐ̈ ܗ ܐܟܣܝܘܘܡܛܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܩܪܝܢ ܛܝܝܐܝܬ ܒܘܢܕܘܩ البندق وقالوا الميعة ܗܠܝܢ ܒܛܡܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܠܘܛ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܟܪܟܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܘܕܝܩܥܘܒܝܐ̈ . ܘܐܝܬ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܕܟܠܘܐ̈ ܣܕܘܢܐ̈ ܐܢܘܢ .
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܐ̈ ܡܣܝܟܐ ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܝܘܢܝܬܐ . ܘܗܕܐ ܒܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ الكلام الزور ܀ ܐܦܘܪܬܘܢ ܗ ܡܬܦܫܩ ܪܕܦ ܫ̇ܒܐ ܒ̇ܐܙ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܕܚܕܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܫܬܡܗܘ ܕܝܐܬܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡ̇ܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܐܫܬܡܫ ܒܣܝܒܘܬܗ .
BarBahl:SyrLex ܗܟܝܠ ܐܡܪܘ ܠܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܘ ܟܠܗܝܢ ܒܪ ܪܚܝܩ ܐܝܟ ܕܡܢܗܝܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܪܝܘܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܐܢܝܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܡܢ ܡܗܝܪܐ̈ ܕܐܣܘܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝ . ܗܠܝܢ ܕܐܪܒܥ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܬܝܬܐ ܥܦܪܐ ܕܢܦܠ ܒܫܠܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܛܝܝܐܝܬ ܡܬܩܪܝܢ عَتَب الباب . ملبنان من داخل ومن ܗܠܝܢ ܗ ܩܝܡܐ̈ ܕܬܪܥܐ̈ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܐܣܬܐ ܡܢ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܝܢ ܓܒܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܬܪܝܢ ܙܢܝܐ̈ . ܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܬܩܪܝܢ ܥܠܬܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܩܕܡܐܝܬ ܘܗ̇ܘܝܢ ܥܠܬܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܐܣܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܠܗܐ ܣܡ ܐܢܘܢ ܚܠܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܚܫܚܬܐ . ܘܗܕܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܘܡܠܝܚܐ̈ ܐܬܒܪܝܘ ܒܪܝܫܝܬ . ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܡܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܢ ܚܛܐ̈ ܘܣܥܪܐ̈ . ܘܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܦܫܐ̈ ܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ : ܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ . ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܝܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ذلك تخيّل ما لا حقيقة له إذا فتح ܗܠܝܢ ܘܗܓܓܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܒܨ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܡܪܟܒܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܘܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܒܣܓܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܘܕܗܒܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܫܬܪܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܡܣܪܣܐ̈ ܐܘ̇ ܫܪܝܪܝ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܀ ܐܫܩܠܘܢ ܗܠܝܢ خيّاط ܀ ܐܫܦܪ اداري واتصنّع ܀ ܐܫܦܙ ܗ ܪܝܫܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܘܡܣܩܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܥܠ ܒܝܡ ܗܠܝܢ ܒܪ ܣܪܘ ܫܗܪܐ̈ ܕܡܬܦܫܩܝܢ ܣܘܪܝܐܝܬ ܝ̇ܨܘܦܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ .