simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ̇ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܛܛܪܪܟܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܐܚܝܕ ܚܕܐ ܝ ܡܢ ܐܪܒܥ ܡܢܘܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܐܩܝܡܘ ܓܒܪܐ ܫܠܝܛܐ ܂ ܕܢܓܒܐ ܡܕܐܬܐ ܂ ܘܟܠܚܕ ܡܢ ܂ ܙ Xܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܬܪ̈ ܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܬܐܣܘܪ ܘܬܫܪܐ ܂ ܕܠܐ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܫܘܒܚܐ ܗ̣ܒ ܫܘܠܛܢܐ ܀ ܀ ܟܠܡܕܡ ܕܬܐܣܘܪ ܒܐܪܥܐ ܃ ܂ X ܝX ܂ X
BarṢal:ComGosp ܚܟܡܬܐ̈ ܡܬܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬ ܕ ܀ ܐ ܕܐ ܡܢ ܝ ܂ XX ܝ X
BarṢal:ComGosp ܕܟܝܢܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܚܕܬ · ܘܠܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܕܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܥ̣ܪ ܂ ܠܬܘܪܨܐ ܕܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܣܒ̣ܠ ܂ ܙ ܝ ܝ ·
BarṢal:ComGosp ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܥܒܕܘܢ ܃ ܗ̇ ܕܝ̣ܢܐ ܘܚܢ̣ܢܐ ܘܗ ܡܢܘܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܚ̣ܢܐ ܂ ܟܐܢܘܬܐ ܂ ܪܚܡܬ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܂ ܫܪܪܐ ܂ ܗ ܡܢܘܬ ܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܠܗܝܢ̈ ܝܝ ܠܟ ܐܬ̇ܠ ܐܢ ܬܦܠ ܬܣܓܘܕ ܠܝ ܀ ܐܬܒ̣̇ܝܢ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܬܐ ܘܗܕܪܐ ܕܙܠܚ̣ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܘܟܪܟܐ̈ ܕܦܐܢܛܣ ܒܐܐܪ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܬܡܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗ ܂ ܐ·ܠܝܢ ܝ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܡܘܠܕܗ ܘܕܐܬܐܣܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܕܠܗ ܂ ܕܠܐܠܗܐ ܫ̣̇ܪܝ ܒܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܠܗܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ ܃ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܡܟܣܐ̈ ܗܝ̣ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܠܘ ܙܥܝܦܐܝܬ ܂ ܐܠܐ ܒܚܘܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܠܗܝܢ ܢܛ ܂ ܪܬ ܐܢܝܢ̈ ܃ ܚܙܝ̣ ܕܠܐ X ܐܬܟܣܣ ܂ ܐܠܐ ܫ̣ܐܠ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܬܢ̣ܐ ܡܪܢ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܦܢ̣ܝ ܢܘܡܝܩܐ ܃ ܀
BarṢal:ComGosp ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܣܡ̣ ܐܢܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܐܚܪܢܐ ܕܒ̇ܪ ܒܩܛܝܪܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܢܫܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܐܬܟ̇ܢܫܘ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܒܥܐܕܐ ܗܠܝܢ ܕܢ̣ܫܬܘ̇ܬܦ ܒܕܡܐ ܙ̇ܟ̣ܝܐ ܂ ܘܕܢܚ̇ܘܘܢ ܚܪܡܘܬ ܐ ܕܝܘܕܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܛܝ̇ܒ̣ܬ ܃ ܗ ܕܡܟܝܠ ܕܡܢܟ ܦܝܫܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܕܘܝܕ ܆ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܝX ܚܘܝ ܕܒܩܛܝܪܐ ܂ ܡ̇ܦܩܝܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܥܬܝܪܐ̈ ܀
BarṢal:ComGosp ܙܥܘܪܐ̈ ܃ ܙܥܘܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܟܐܬ̈ ܐ ܡܡ̇ܠܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܢܪܓܝܗ ܂ ܘܠܐ ܬܐܡܘܢ ܘܫܪܟܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܃ ܗ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܗܠܝܢ ܕܢܐܟܘܠ ܂ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܐܢܘܢ̣ ܘܠܘ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܠܗ̈ X ܒܪܐܢܫܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܕܢ̣ܥܒܕ ܐܢܝܢ̈ ܠܐ ܡ̣ܨܐ ܂ ·X ܗܠܝܢ ܂ ܕܐܚܫ̣ܟ ܠܫܡܫܐ ܂ ܘܨ̇ܪܝ ܟܐܦܐ̈ ܂ ܘܢ̇ܚ̣ܡ ܡܝܬܐ̈ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܓܫ̇ܦܝܢ ܒܡܚܝܠܐ̈ ܘܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܂ ܢܦ̇ܠܝܢ ܡܢܫܝܠ ܗܠܝܢ ܃ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܀ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܃ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܀ ܪܘܚܐ̈ ܃ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܚܘܝ̣ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪ̈ ܢ ܙܢܝܐ̈ ܕܐܘܢܘܟܣܐ̈ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܐܚܪܝܐ̈ ܚܕܐ ܫܥܐ ܥܒ̣ܕܘ ܃ ܫܥܬܐ ܗܟܝܠ ܥܠ ܟܪܝܘܬ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܀
BarṢal:ComGosp ܣܪܛܢܢ ܬܢܢ ܝ̈ ܡܢ ܛܥܝܘܬ ܐ ܕܟܠܕ̤ܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܀ ܕܘܠܐ ܕܟܪܐ ܂ ܡܬ̇ܚ ܫܩܐ̈ ܀ ܢܘܢܐ̈ ܢܩܒܬܐ ܂ ܡܫܬܣ ܪܓܠܐ̈ ܀