simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܟ̇ܬܒܬ . ܕܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ ܫ̇ܘܐ ܠܗ ܘܒܐܝܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܐܬܝܠܪ . .
Ath:Treatises ܓܝܪ ܫܟܝܚܢ̈ ܠܟܘܢ ⁸ܕܬܐܡܪܘܢ ܐ . ܝܟܢܐ ܕܐܘ ܒܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܒܚܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܦܓܥܐ ܥܦܝܦܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ .
Ath:Treatises ܕܐܢܬܘܢ ܣ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܐܡܪܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܝܬܘܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ⁸ܡܛܠ⁷ . Xܘܠܐ ܫܠܝܝXܐ̈ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡܪ .
Ath:Treatises ܕܠܐ ܠܡܫܡܥ ܘܐܦܠܐ ܠܡܡܠܠܘ . ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܨ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܡܠܠܘ . ܠܡܢܐ ܥܡܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬܘܢ .
Ath:Treatises ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ . ܘܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܘ . ܗܠܝܢ ܐܬܝܠܕܘX . ܟܠܗܘܢ ܗܟܝܠXܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܝܠܕܘ .
Ath:Treatises ܕܗܘܝ̈ ܒܗܘ Xܢܪܝܫ ܓܒܝܠܬܐ ܐܕܡ . ܐܠܘ ܠܐ ܠܡܦܘܠܬܐ ܕܐܕܡ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܣܪܝܩܐ̈ . ܐܢ ⁵ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܡܫܝܚܐ .
Ath:Treatises ܠܗܝܡܝܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ¹¹ ܐܪܝܡܝܢ̈ ¹²ܘܢܨܝܝ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ . X ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܣܬܥܪ . ܘܐܬ̣ܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢܫ . ܕܠܘ ܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܡܐܬ ܦܪܘܩܢ . ܐܠܐ ܡܘܬܐ ܕܝܠܢ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܘܠܐ ܕܒܣܪܐ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܐܦܠܐ XXܕܐܠܗܘܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ܐܫܬܓܫ ܠܡܓܝܪ ܒܪܘܚܗ . ³ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ .
Ath:Treatises ܟܠܗܝܢ ܣܥ̣ܪ ܡܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܘ ܕܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝXX ܐܢܫܝܐ ܗܠܝܢ XXܢ X ܕܡܝܬܪܘܬܗ . XX ܗܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܬܘܪܨܗ ܕܨܠܝܒܐ .
Ath:Treatises ܟܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪܬ ܐܢ̇ܝܢ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ . Xܢ ܡܢܐ ܚܣܝܪ ܠܝ . ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܬܓܘܕ̇ ܘܠܐ ܬܩܛܘܠ . ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܝXX X 1ܐ̇ܡܕ ܗ̣ܘ .
Ath:Treatises ܠܥܠ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘܝ̈ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܐܫ ܘܡܫܘܙܒ ܘܒܝܕ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܚܫܐ ܙ̇ܟܐ ܗܘܐ . ܡܫܘܙܒ ܗܘܐ ܡܐܚܐ ܗܘܐ .
Ath:Treatises ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐXX ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܫܘܒܚܗ . ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܒܪܐ ܘܡܠܠ ܗܠܝܢ ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܒܠܒܗܘܢ . ܘܢܬܦܢܘܢ ܠܘܬܝ ܘܐ̇ܣܐܐܢܘܢ .
Ath:Treatises ܓܝܪ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܩ̇ܕܡ ܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ . ܗ̣ܘ ܒܩܪܝܒܘܬܗ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܘܐܬܪܫܡ . ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܗܘܐ ܣܟܗ ܕܢܡܘܣܐ ܘܕܢܒܝܐ̈ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܕܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܐܢܫ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ . ܘܐܦܢ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܠܥܩܬܐ ܘܠܟܡܝܪܘܬܐ ܘܠܫܓܝܫܘܬܐ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪXܝ ܕܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ . ܘܕܢܦܫܐ ܕܡܬܬܥܝܩܐ⁷ ܘܡܫܬXܫܐ ܘܡܬܟܡܪܐ .
Ath:Treatises ܐܦ ܗܫܐXܝ ܛܥܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ . ܟܕ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܚܢܦܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ¹¹ ܐܪܝܡܝܢ̈ ¹²ܘܢܨܝܝ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܚܘܝ̈ .
Ath:Treatises ܒܨܒܝܢܗ ܗ̣ܘ ܒܗ ܩ̇ܒܠ ܟܠ ܝܝ XXܕܨܒ̣ܐ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܐ ܗܠܝܢ ܕܢܚܘܐ ܚܝܠܬܢܘܬܗ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ X ܠܟܝܢܐ .
Ath:Treatises ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܒܥ̣ܬ ܘܐܨܛܒܝ ܠܥܩܘܪܝܐ XXXXX X ܕܚܛܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܬܚܝܒܘ . ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ ܠܡܪܝܐ .
Ath:Treatises ܩܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܗܝܢ ܐܬܚܝܒܘ . ܡܛܠX ܗ̇ܝ ܕܩܥܘ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܗܠܝܢ . ² XX ܗܠܝܢ ܓܕܫ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܣܒܪܘ ܕܩܛܠܘ ܠܡܪܢ .