simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܘܕܢܫܪܐ ܦܘܫܟܐ ܗܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐ̇ܡܪ
JnRufus:Pleroph - ܠܘܢܛܝܣ ¹ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܢܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܐܦ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܐܢܫܐܝܬ Xܝ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܚܠܩ ܟܠܘܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܝܘ ܠܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܕܐ̣ܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܥܡ̣ܪ ܫܒܥ̈ ܪܘܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܒܝ̣ܫܢẌ ܀
AnṭTagr:FifBookRhet ܒܫܘܠܡܐ . ܬܚܘܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ : X ܐܢ
JnEph:EccHist X XXܢ ܂ ܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܟܕܘ
MiaphysiteDocs ܡܕܡ ܐܬܒ̇ܨܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܩܝܡܐ ܐܘܣܝܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܐܝܟܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܘ
SynWestSyr . ܘܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ
DidascApost . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܟܕ ܕܝܢ ܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܐܬܘ̣ ܐܡܪ ܠܗܘܢ
SevAnt:LuqJul : ܪܘܡܝܐ̈ ܒܦܬܓܡܐ ܗܠܝܢ : ܠܘ ܓܝܪ
IsaacNin:DiscColl ܫܘܝܘܬܐ ܠܘ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̇ܐ ܆ ܐܠܐ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܘܥܒܪܘ ܗܠܝܢ XX 4ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡ